Održana je 3. sjednica Nadzornog odbora SSKH

Održana je 3. sjednica Nadzornog odbora SSKH

U Zagrebu je u petak 31. ožujka 2023. održana 3. sjednica Nadzornog odbora SSKH. Sjednici su uz prisutne članove Ingrid Stanić, Vesnu Zaborski, Nives Scomersich, Borisa Holetića i Vesnice Bušić, ujedno i predsjednice Nadzornog odbora, prisustvovali i potpredsjednici SSKH Robert Maršanić i Davor Gotal, tajnik i pravni savjetnik SSKH Slobodan Kapor te predsjednik SSKH Baldo Kovačević.

Na sjednici se raspravljamo i financijskom izvješću SSKH za 2022. godinu kao i o financijskim izvješćima po podružnicama.

ODRŽANA SJEDNICA STATUTARNE KOMISIJE I 2. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA SSKH

Održane su prva konstituirajuća sjednica Statutarne komisije SSKH  i 2. sjednica Nadzornog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (NO SSKH) u petak 9. prosinca 2022. godine u Zagrebu, sjedištu SSKH, Zlatarska 14, s početkom u 10.00 sati.

Konstituirajućoj sjednici Statutarne komisije SSKH prisustvovali su članovi; Tatjana Kordić, Nino Pleština, Ivana De Vrgna i Anto Lukenda, a Petra Vaci je bila opravdano odsutna. Sjednici su prisustvovali predsjednik SSKH Baldo Kovačević i tajnik i pravni savjetnik Slobodan Kapor. Nakon konstituiranja predložena je i jednoglasno izabrana Petra Vaci za predsjednicu, a Tatjana Kordić za zamjenicu predsjednice Statutarne komisije SSKH. Tajnik i pravni savjetnik Slobodan Kapor prisutne je upoznao sa detaljima novog Statuta i proceduri statutarnih promjena.

Sjednici Nadzornog odbora prisustvovali su predsjednica Vesnica Bušić, Ingrid Stanić i Boris Holetić a opravdano su bili odsutni Nives Scomersich i Vesna Zaborski. Prisustvovali su predsjednik Baldo Kovačević, potpredsjednici Robert Maršanić i Davor Gotal i tajnik i pravni savjetnik SSKH Slobodan Kapor. Usvojen je jednoglasno zapisnik sa prve sjednice NO SSKH održane 5. studenoga 2022. godine. Nakon razmatranja i kraće diskusije podržan  je financijski plan SSKH za 2023. godinu koji se prosljeđuje Glavnom odboru SSKH na usvajanje. Razgovaralo se i odlučeno je o  povećanoj kontroli uplate sindikalne članarine i dostave financijskih izvješća za 2022. godinu. Zaključeno je da se mora izraditi novi Pravilnik o financijskom i materijalnom poslovanju SSKH  zbog prilagodbe Statutarnim promjenama i olakšavanja rada svih tijela SSKH.

ODRŽANA 1. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA I 1. SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA SSKH U HOTELU JEZERO NA PLITVIČKIM JEZERIMA

ODRŽANA 1. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA I 1. SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA SSKH U HOTELU JEZERO NA PLITVIČKIM JEZERIMA

U sklopu Sindikalnih susreta SSKH održana je 1. konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (NO SSKH) u subotu 5. studenog 2022.godine u hotelu „Jezero“, Plitvička jezera, Josipa Jovića 19, s početkom u 18 sati. Na IX. Skupštini SSKH održanoj 29. i 30. rujna 2022.g. u Stubičkim Toplicama za članove NO SSKH u mandatnom razdoblju 2022.-2026.g. izabrani su: Vesnica Bušić, Ingrid Stanić, Nives Scomersich, Vesna Zaborski i Boris Holetić te se ovom sjednicom konstituirao novi saziv NO SSKH uz prisustvo Balda Kovačevića predsjednika SSKH, Roberta Maršanića potpredsjednika SSKH, Davora Gotala potpredsjednika SSKH, Slobodana Kapora tajnika i pravnog savjetnika SSKH. Nakon prijedloga Vesnice Bušić za predsjednicu NO SSKH, ističući njezin uspješan rad kao predsjednice u prethodnom sazivu NO SSKH, nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka o imenovanju Vesnice Bušić za predsjednicu NO SSKH, a za zamjenicu predsjednice predložena je  Ingrid Stanić te nakon izjašnjenja svih članova donesena jednoglasna odluka o imenovanju Ingrid Stanić za zamjenicu predsjednice NO SSKH.

Predsjednik SSKH Baldo Kovačević ukratko obrazlaže trenutnu financijsku situaciju, ističući da je nakon statutarne promjene iznosa članarine (1% neto) i većih rashoda iz 2021. i 2022.g. (isplata pomoći nakon potresa, isplata otpremnine i materijalnih prava Ivani Šmuljić) vidljiv određeni pad u prihodima, koji se s druge strane nije negativno odrazio na ukupni financijski rezultat, pored ostalih i zbog učlanjivanja novih članova i formiranja novih podružnica. Povećani troškovi organizacije IX. Skupštine i XVIII. Sindikalnih susreta nisu poremetile stabilnost financija te se i za 2023.g. planira održavanje XIX. Sindikalnih susreta. Baldo Kovačević upoznaje prisutne i sa rastom troškova pričuve i ostalih troškova koji terete prostor u Zlatarskoj 14 zbog čega je Izvršni odbor SSKH donio odluku o povećanju naknade za korištenje unutarnjih i vanjskih parkirališnih mjesta, odnosno spremišta, za 50% te će se temeljem takve odluke pristupiti sklapanju pojedinačnih ugovora sa korisnicima. Planira se sljedeća sjednica NO SSKH najvjerojatnije u prosincu 2022.g., na kojoj će se raspraviti financijski plan za 2023.godinu.  

Predsjedništvo na temelju odluka Vijeća SSKH, za predstojeći IX. Kongres SSSH u Tuheljskim Toplicama 1.-3. prosinca 2022.g., imenovalo je sljedeće zastupnike: Baldo Kovačević, Robert Maršanić, Davor Gotal, Zdravko Stoilković, Marina Abramić, Ljiljana Hamedović, Bruna Vlašić-Jakovčić, Jasna Požar, Mario Leljak, Vlaho Radičević, Dražen Falica, Mario Banovac, Vinko Fabijan, Vesnica Bušić, Ivana De Vrgna, Nives Scomersich, Davor Vikert i Slobodan Kapor. Kao kandidati SSKH za članove Vijeća SSSH u mandatnom razdoblju 2022.-2026.g. potvrđuju se: Davor Gotal, Dario Rastovčan, Igor Pavlović i Davor Vikert.  Za kandidata SSKH za člana Nadzornog odbora SSSH u mandatnom razdoblju 2022.-2026.g. potvrđuje se Ingrid Stanić, a za kandidata SSKH za člana Statutarne komisije SSSH u mandatnom razdoblju 2022.-2026.g. potvrđuje se Tatjana Kordić. Baldo Kovačević upoznaje prisutne članove Predsjedništva SSKH o troškovima nabavke reklamnog materijala i tiskanja akata, tiskanje Statuta SSKH i Priručnika za članove radničkih vijeća i povjerenike zaštite na radu koji su značajno manji troškovi u odnosu na troškove nabavke navedenih artikala u prethodnom razdoblju. Baldo Kovačević ukratko upoznaje prisutne o potrebi zapošljavanja radnika na radnom mjestu “administrativna tajnica”, počevši od 1.1.2023.g., odnosno nakon isteka 6 mjesečnog moratorija zapošljavanja, utvrđenog ZOR-om. Predsjednik SSKH Baldo Kovačević ukratko obavještava članove Predsjedništva SSKH o Odlukama Izvršnog odbora SSSH o imenovanju Brune Vlašić- Jakovčić za člana u Verifikacijsku komisiju i Slobodana Kapora za člana-predsjednika Izborne komisije SSSH na predstojećem Kongresu SSSH. Baldo Kovačević je upoznao članove Predsjedništva SSKH sa potrebom transparentne evidencije članstva putem informacijskog sustava kao i razgovorima s određenim ponuditeljima koji će osnovom upita izraditi ponudu kompletnog programa za vođenje članstva i evidenciju službenih aktivnosti ureda (urudžbeni zapisnik, putni nalozi, registar podružnica i povjerenika i dr.). U inventurnu komisiju SSKH imenovani su: Mario Leljak-član, Igor Pavlović-član i Slobodan Kapor-predsjednik. Inventurna komisija izvršit će popis inventara i imovine u prostorijama SSKH Zlatarska 14, Zagreb i o tome sastaviti zapisnik koji se dostavlja članovima Predsjedništva i Izvršnog odbora SSKH.

9.sjednica Nadzornog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske

9.sjednica Nadzornog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske

9.sjednica Nadzornog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (NO SSKH) održana je u petak 1. travnja 2022.godine u Zagrebu, sjedištu SSKH, Zlatarska 14, s početkom u 14.00 sati. Prisutni članovi: Vesnica Bušić, Ingrid Stanić, Đurđica Oršulić, Boris Holetić i Mario Marković. Ostali prisutni: Boris Feis-tajnik SSSH, Baldo Kovačević-predsjednik SSKH, Davor Gotal-potpredsjednik SSKH i Slobodan Kapor-tajnik SSKH. Sjednicu je otvorila predsjednica Nadzornog odbora SSKH Vesnica Bušić i utvrdila prisutnost svih članova Nadzornog odbora, slijedom čega su ispunjeni svi uvjeti za donošenje pravovaljanih odluka i zaključaka. Tajnik SSSH Boris Feis iznosi osnovne pokazatelje konsolidiranih izviješća o materijalno-financijskom poslovanju podružnica i bilance Ureda SSKH, koje je prethodno dostavljeno članovima NO SSKH. Izvješće se temelji na knjigovodstvenim podacima za 2021.g. i podložno reviziji u svibnju i lipnju 2022.g., nakon čega se dostavlja Ministarstvu financija. Od srpnja 2021.g. imamo gospodarski rast od 10,3%, ali i porast inflacije, koja je u prosincu 2021.g. iznosila 5,5%, a u veljači 2022.g. 6,3%, što je utjecalo u određenom smislu i na porast neto plaća, koje su u 2021.g. u prosjeku porasle za 4%, ali su ipak realno manje za 1,4% zbog porasta cijena energenata i hrane. Unatoč takvom povećanju, plaće u sektoru komunalnih djelatnosti i dalje zaostaju za 10% u odnosu na prosjek neto i bruto plaće u RH (6.558,00 kn neto). U okviru navedenih pokazatelja, Boris Feis detaljno iznosi podatke o pojedinim stavkama prihoda i rashoda, kako je to utvrđeno u pisanom izvješću, koje je priloženo ovom zapisniku. Vesnica Bušić zatražila je prethodno od Emire Silić i Borisa Feisa iz SSSH objašnjenje rashoda pojedinih stavaka konta, koje Boris Feis obrazlaže posebno.  Baldo Kovačević obrazlaže konto rashoda za odvjetničke usluge u sudskom postupku koje je trgovačko društvo INFRAGRAD iz Obrovca pokrenulo protiv SSKH radi naknade štete zbog nelegalno organiziranog štrajka kao i troškove postupaka koji su vođeni protiv ZGH d.o.o. Vesnica Bušić smatra da je izvješće objektivno i realno, sastavljeno u skladu sa računovodstvenim standardima te poziva članove NO SSKH da istaknu svoje prijedloge, primjedbe ili komentare. Na izviješće nema primjedbi i prijedloga te je isto jednoglasno prihvaćeno. Boris Holetić upoznaje prisutne sa situacijom u ZGH d.o.o. i savjetovanjem sa Upravom u svezi kolektivnog viška radnika u ZGH d.o.o. i povezanim društvima (GPZ, Plinara opskrba, VIO, GSKG) kao i problemima u komunikaciji sa drugim sindikatima koji djeluju u ZGH d.o.o. Također objašnjava i aktuelnu problematiku oko privatizacije djelatnosti opskrbe i distribucije plina u svezi najava preuzimanja opskrbe od strane HEP-a.

Baldo Kovačević ukratko obrazlaže situaciju oko podružnica koje nisu dostavile financijsko izvješće, navodeći da tek 5-6 podružnica nije dostavilo izvješće (među kojima ima i podružnica koje su se spajale ili razdvajale), što je očiti napredak u odnosu na prethodnu godinu, naglašavajući da se izvješća kontroliraju mjesečno.

Vesnica Bušić navodi da je zbog izostanka dostave izvješća od strane pretežito manjih podružnica (do 20 članova), od strane IO SSKH dana inicijativa da se materijalno-financijsko poslovanje svih manjih podružnica vodi preko računovodstvene službe SSSH jer se na taj način štedi na troškovima i ne stvara obveza sindikalnim povjerenicima da izrađuju polugodišnja i godišnja financijska izvješća. Baldo Kovačević ukratko iznosi kalendar održavanja stručno-edukativnih seminara po terenu, navodeći da je zaslugom Igora Pavlovića izrađen priručnik koji će se upotrebljavati u sljedećim terminima seminara.

Sjednica je završena u 15.00 sati.

8.sjednica Nadzornog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (NO SSKH)

8.sjednica Nadzornog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (NO SSKH)

8.sjednica Nadzornog odbora Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (NO SSKH) održana je u srijedu 15. prosinca 2021. godine u Zagrebu, sjedištu SSKH, Zlatarska 14, s početkom u 13.00 sati. Prisustvovali su Vesnica Bušić, predsjednica, Ingrid Stanić, Boris Holetić i Mario Marković, članovi, a opravdano je odsutna Đurđica Oršulić. Sjednici su prisustvovali Baldo Kovačević-predsjednik SSKH, Davor Gotal-potpredsjednik SSKH i Slobodan Kapor-tajnik i pravni savjetnik SSKH. Sjednicu je otvorila predsjednica Nadzornog odbora SSKH Vesnica Bušić i utvrdila prisutnost četiri od pet članova Nadzornog odbora, slijedom čega su ispunjeni svi uvjeti za donošenje pravovaljanih odluka i zaključaka. Zapisnik sa 7. sjednice NO SSKH jednoglasno je usvojen bez ispravke i nadopuna. Predsjednica Nadzornog odbora SSKH Vesnica Bušić iznijela je izvješće o reviziji financijskog poslovanja i svih materijalnih primanja zaposlenika SSKH, prema odluci IO SSKH sa 15. sjednice održane 10. rujna 2021. godine. Također je iznijela kronologiju radnji koje su prethodile obavljanju revizije, a na temelju  radnice koja je uputila  zahtjev prema svim članovima IO SSKH i predsjedniku SSKH o nepravilnostima glede isplate plaće i isplati dijela primanja te je temeljem takvog zahtjeva IO SSKH naložio NO SSKH provedbu sveobuhvatnog nadzora na poslovanjem ureda SSKH, a prvenstveno isplate svih materijalnih prava zaposlenih u SSKH u navedenom periodu radi utvrđenja možebitnih nepravilnosti i nezakonitosti. Osnovom zahtjeva IO SSKH, Vesnica Bušić predsjednica nadzornog odbora SSKH zatražila je od knjigovodstvene službe Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) detaljan uvid u dokumentaciju materijalno-financijskog poslovanja Ureda SSKH što obuhvaća nadzor nad isplaćenim računima i svim materijalnim primanjima zaposlenih u SSKH, uključujući plaće, naknade plaće, nagrade i dr. Nakon sveobuhvatne analize računa i isplata predsjednica nadzornog odbora SSKH sa konstatira činjenicu da nije bilo osnova za zaključak da je radnica bila zakinuta u ostvarenju određenih materijalnih prava već su naprotiv istoj isplaćivane naknade i nagrade koje nisu imale podlogu u odlukama IO SSKH, a koje je ostvarila. Nakon kraće rasprave prisutnih zaključeno je da su sve isplate osim jedne iz prethodne godine imale podlogu u odlukama v.d. predsjednika i predsjednika SSKH odnosno IO SSKH te da i sve daljnje odluke moraju biti transparentne  uz prethodnu izričitu suglasnost IO SSKH. Predsjednik SSKH je naglasio je da se sve radi transparentno i da se sve sadašnje kao i buduće odluke o isplatama donose uz isključivu suglasnost i saznanje IO i NO SSKH. Određene isplate prema Pravilniku o radu i Statutu može vršiti i sam predsjednik SSKH u svojstvu poslodavca radnicima zaposlenim u SSKH ali ni to ne radi bez suglasnost potpredsjednika koji su ovlašteni supotpisnici.

Tajnik i pravni savjetnik SSKH Slobodan Kapor iznosi da je zahtjev za rješavanje radno pravnog statusa radnice  donošenjem odluke o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu došao od nje same, kada je zatražila od predsjednika i njega da se svi aspekti i detalji odluke te prava i obveza koji iz nje proizlaze sukladno Pravilniku o radu SSKH formaliziraju u dogovoru sa njezinom odvjetnicom. Predložila je oslobođenje od rada u sljedećih šest mjeseci koliko traje otkazni rok prema Pravilniku o rad, što omogućuju i odredbe Zakona o radu. Prema tome zahtjevu izrađena je i konačna Odluka o poslovno uvjetovanom otkazu prema kojoj joj prestaje radni odnos 15. lipnja 2021. godine. Nakon kraće rasprave prisutnih naglašena je potreba daljnjih promjena Statuta SSKH radi prilagođavanja potrebama članstva i uvjetima rada SSKH prvenstveno zbog  sindikalne konkurencije, a prema dosadašnjim zaključcima nakon utvrđivanja ukupnog broja članova i minimuma funkcioniranja Ureda i ustroja SSKH, slijedom čega je i pokrenuta procedura statutarnih promjena na proteklim sjednicama Izvršnog i Glavnog odbora SSKH.

Ingrid Stanić je predložila da se po podružnicama izradi točna analitika iz koje je točno razvidno koliko koji član plaća. U tom smislu trebao bi ići prijedlog prema županijskim povjerenicima da dopisom prema sindikalnim povjerenicima zatraže, uz popis članova SSKH i analitiku virmana obustave sindikalne članarine. Uz takav popis potrebno je označiti radnike koji su cijeli mjesec bili na bolovanju, rodiljnom dopustu ili drugim slučajevima opravdane odsutnosti radnika,  jer isti ne podliježu obvezi uplate članarine. Prijedlog je usvojen i kao takav se upućuje prema IO SSKH. Predsjednik SSKH ukratko je naveo uštede koje su učinjene u poslovanju Ureda SSKH od promidžbenih materijala, troškova prezentacija i susreta u Belom Manastiru iznoseći kao primjer i troškove sjednica radnih tijela SSKH koji su se višestruko smanjili jer se organiziraju u prostorijama SSKH. Sjednica je završena u 14.30 sati.

U Zagrebu održana 7. sjednica Nadzornog odbora SSKH

7. sjednica Nadzornog odbora SSKH održana je u utorak 7. rujna 2021.godine u Zagrebu, u sjedištu SSKH, Zlatarska 14, s početkom u 14.00 sati.

Prisustvovali su svi članovi nadzornog odbora, Vesnica Bušić, predsjednica NO SSKH, Ingrid Stanić, Boris Holetić, Đurđica Oršulić i Mario Marković te Baldo Kovačević, predsjednik SSKH, Robert Maršanić, potpredsjednik SSKH, Davor Gotal potpredsjednik SSKH, Boris Feis, tajnik SSSH i Slobodan Kapor, tajnik i pravni savjetnik SSKH.

Sjednicu je otvorila predsjednica Nadzornog odbora SSKH Vesnica Bušić i utvrdila prisutnost svih članova Nadzornog odbora slijedom čega su ispunjeni svi uvjeti za donošenje pravovaljanih odluka i zaključaka. Nakon uvodnog izlaganja Vesnice Bušić, tajnik SSSH Boris Feis obrazložio je najznačajnije stavke Izvješća o financijskom poslovanju SSKH za razdoblje 1.1.2021. do 30.6.2021.godine. Nakon rasprave svih prisutnih po ovoj točki dnevnog reda  Nadzorni odbor SSKH jednoglasnom odlukom je prihvatio Izvješće o financijskom poslovanju SSKH u prvom polugodištu 2021.godine te upućuje prijedlog Izvršnom odboru SSKH za donošenjem odluke o usvajanju izvješća na sjednici Izvršnog odbora SSKH 10.9.2021.godine.

Osim podružnica koje sukladno Statutu SSKH nisu u obvezi dostaviti financijsko izvješće 20-tak podružnica nisu dostavile financijska izvješća u zakonskom roku. Pored navedenog postoji i problem neredovite uplate dijela članarine na račun SSKH od strane podružnica ali i poslodavca. Nakon rasprave po ovoj točki dnevnog reda Nadzorni odbor SSKH je jednoglasnom odlukom uputio prijedlog Izvršnom odboru SSKH za donošenje odluke o upućivanju obavijesti poslodavcima onih podružnica koji neredovito izvršavaju svoje financijske obveze prema SSKH da 50% iznosa ustegnute članarine uplaćuju direktno na račun SSKH. Sindikalnim podružnicama koje nisu dostavile financijska izviješća uputit će se obavijest o statutarnoj i zakonskoj obvezi redovitog dostavljanja izvješća.

Predsjednica Nadzornog odbora SSKH Vesnica Bušić, pozivajući se na zaključke 6.sjednice NO SSKH održane 1.4.2021.godine, predlaže da se izmjenama Statuta SSKH omogući drugačiji obračun članarine. Kako to pitanje svakako treba riješiti Statutom nakon rasprave po ovoj točki dnevnog reda, Nadzorni odbor SSKH donosi jednoglasnu odluku i  upućuje prijedlog za izradu akata i izmjenu Statuta kojima će se omogućiti obračun i uplata sindikalne članarine i u brutu i neto iznosu, čija će se raspodjela za potrebe podružnice i SSKH izvršiti uvažavanjem specifičnosti financijskog stanja, broja članova i potreba za financijskom pomoći članovima sindikata.

Na upit predsjednice NO SSKH Vesnice Bušić, Baldo Kovačević predsjednik SSKH i Davor Gotal potpredsjednik SSKH ukratko su predstavili program ovogodišnjih sindikalnih susreta povjerenika SSKH koji bi se trebali održati u Belom Manastiru 1. i 2.  listopada 2021.godine.