U BELOM MANASTIRU ODRŽANA JE 8. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA SSKH

U BELOM MANASTIRU ODRŽANA JE 8. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA SSKH

U petak, 1. listopada 2021. godine u Belom Manastiru u Hotelu Patria, s početkom u 15:00 sati održana je 8. sjednica Glavnog odbora SSKH. Sjednici su prisustvovali članovi Glavnog odbora; Abramić Marina, Banovac Mario, Crnković Sandra, Fabijan Vinko, Fadiga Domagoj, Falica Dražen, Franov Nikša, Gotal Davor, Grgurić Nino, Grujić Srđan,  Hamedović Ljiljana, Ivanić Ljilja, Kovačević Baldo, Leljak Mario, Ljubić Boris, Maršanić Robert, Potočki Robert, Požar Jasna, Prpić Tomislav, Puhek Branimir, Radičević Vlaho, Sandrini Davor, Scomersich Nives, Sikirić Snježana,  Stoilković Zdravko, Vlašić Jakovčić Bruna, Zadravec Vladimir. Opravdano su odsutni Rastovčan Dario, Šupe Branimir i Zmijarević Joze. Sjednici su prisustvovali i Vesnica Bušić, predsjednica Nadzornog odbora SSKH, Boris Feis, tajnik SSSH i Slobodan Kapor, tajnik i pravni savjetnik SSKH. Nakon jednoglasnog usvajanja dnevnog reda usvojen  je jednoglasno i zapisnik sa prethodne 7. sjednice GO SSKH održane 23. travnja 2021. godine, u Stubičkim Toplicama, u Hotelu Matija Gubec.

Boris Feis, tajnik SSSH, upoznao je prisutne članove GO SSKH sa bitnim odrednicama konsolidiranog financijskog izvješća podružnica SSKH za prvih šest mjeseci 2021. godine kao i izvješća o financijskom poslovanju Ureda SSKH za isto razdoblje.

Vesnica Bušić, predsjednica NO SSKH, naglasila je potrebu da se osiguraju dodatna sredstva za raspodjelu članstvu te je u tom pravcu išao i prijedlog da se po izradi završnog računa za 2021.g. ide u izmjene Pravilnika o radu i Pravilnika o financiranju i materijalno-financijskom poslovanju sindikalnih podružnica i tijela SSKH.

Baldo Kovačević, predsjednik SSKH, naglašavajući napredak u dostavi izvješća u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, uputio je apel za redovitom dostavom izvješća što pridonosi financijskoj stabilnosti i konsolidaciji. Upoznao je prisutne o isplatama pomoći podružnicama stradalih u potresu i radi otklanjanja posljedica katastrofalnih poplava i tuče. Smatra da bi za takve i slične slučajeve u budućnosti SSKH trebao osnovati određene fondove o čemu će se raspravljati nakon usvajanja završnih financijskih izvješća za 2021.godinu. Veliki problem predstavlja i evidencija članstva zbog čega je apelirao na sindikalne povjerenike da redovito dostavljaju kako upisnice tako i ispisnice za članove koji se ispisuju iz članstva neovisno o razlozima ispisa ili idu u mirovinu i slično. U tom smislu će se razmotriti i izrada novog programa evidencija članstva kao i izrada novih iskaznica o čemu će IO i NO SSKH donijeti mjerodavne provedbene odluke.

Boris Feis informirao je prisutne i o potrebi zaključivanja novog ugovora o provedbi revizorskih usluga sukladno Zakonu o financiranju neprofitnih organizacija sa trgovačkim društvom Alpha Capitalis. Navedeno društvo u svojem izvješću za 2020.g. nije utvrdilo nikakve povrede zakonskih propisa u financijskom poslovanju SSKH. Naglasio je i da pokazatelji o kretanju plaća u pojedinim sektorima ukazuju na zaostajanje plaća u komunalnim i srodnim djelatnostima od oko 13% u odnosu na prosjek RH, što bi uz trenutno aktualni podatak o porastu troškova života u mjesecu kolovozu 2021.g. od 3,1% mogao biti pokazatelj za aktivniji pristup u zahtjevima za povećanje materijalnih prava kroz pokrenute pregovore za sklapanje kolektivnih ugovora.

Članovi GO SSKH nakon rasprave po navedenom jednoglasno su prihvatili izvješće o financijskom poslovanju za prvih šest mjeseci 2021.godine. 

Vesnica Bušić, predsjednica NO SSKH, naglasila je problematiku neredovite uplate članarine pojedinih podružnica pri čemu neke podružnice kasne s uplatom članarine dok druge to čine kvartalno. Stoga je bio zaključak NO SSKH da se poslodavcima kod kojih djeluju takve podružnice uputi dopis o obvezi uplate članarine u omjeru 50% iznosa na račun sindikalne podružnice odnosno 50% na račun središnjice SSKH.

Predsjednik SSKH Baldo Kovačević naglašava da je broj podružnica koje ne uplaćuju članarinu redovito značajno smanjen na 10 podružnica dok 12 podružnica nije ispunilo svoju obvezu dostave financijskih izvješća za prvih šest mjeseci 2021.g. U raspravi koja je uslijedila naglašen je problem u ispunjavanju financijskih izvješća zbog nedostatka potrebnih znanja pojedinih povjerenika zbog čega Predsjednik SSKH Baldo Kovačević predlaže razmatranje opcije uplate cjelokupne članarine i vođenja računa preko SSSH, posebice za manje podružnice koje nemaju dostatna sredstva za pokriće bankarskih troškova naknade vođenja računa. Na taj način podružnice i sindikalni povjerenici ne gube samostalnost i kontrolu nad dijelom svojih sredstava iz ustegnute članarine, jer u svakom trenutku imaju informaciju o raspoloživom iznosu sredstava koje mogu koristiti za pomoći i druge sindikalne aktivnosti. Tajnik SSSH Boris Feis naglašava da se za potrebe vođenja računa podružnica SSKH godišnje uplaćuju visoke naknade bankama što je praktički bačen novac koji se može uštedjeti usmjeravanjem uplata ustegnute članarine preko računa SSKH. Ono što je također potrebno naglasiti da u tom slučaju ne postoji obveza sastavljanja financijskih izvješća od strane povjerenika već to za njih radi računovodstveno-knjigovodstvena služba SSSH.

Predsjednik SSKH Baldo Kovačević upoznao je prisutne članove GO SSKH sa odlukom IO SSKH o osnivanju Sekcije žena u SSKH i imenovanju Brune Vlašić-Jakovčić za predsjednicu sekcije. Odlukom IO SSKH inicirano je i osnivanje Sekcije mladih, ali za sada nema zainteresiranih za aktivnije učešće u radu ove sekcije. Uključivanje mladih u rad SSKH gorući je problem koji će predstavljati izazov u narednom razdoblju zbog čega je nužno iznaći prihvatljiv model koji će omogućiti veće sudjelovanje mladih članova u radu SSKH.

Predsjednik SSKH Baldo Kovačević informirao je prisutne o organizaciji seminara za povjerenike za zaštitu na radu i sindikalne povjerenike o radu radničkog vijeća, pravima i obvezama povjerenika za zaštitu na radu koji će se održati 21.-23.listopada 2021.godine u Stubičkim Toplicama. To je prvi inicijalni seminar takve vrste na kojem će za cca 15 sudionika-sindikalnih povjerenika troškove snositi SSKH dok za ostale sudionika kotizaciju u iznosu od 900,00 kn plaća poslodavac. Predavači na seminaru će biti Igor Pavlović, Slobodan Kapor i Robert Maršanić te je dogovorena i prezentacija Miloša Vlaisavljevića iz EPSO (Europska konfederacija sindikata u komunalnim djelatnostima) o metodama učlanjivanja i razvoju sindikalne organizacije.

Napravit će se i plan održavanja istovrsnih seminara po županijama, u prostorima SSKH odnosno SSSH, što bi trebalo smanjiti ukupne troškove i osigurati veći broj zainteresiranih sudionika.

Branimir Puhek i Robert Potočki postavili su pitanje valjanosti kolektivnog ugovora i preuzimanja ugovora o radu od strane društva preuzimatelja sukladno odredbama Zakona o vodnim uslugama. Slobodan Kapor, tajnik i pravni savjetnik SSKH, odgovorio je da je Zakonom o radu u slučaju statusnih promjena predviđen postupak preuzimanja svih ugovora o radu od strane društva preuzimatelja sa svim pravima i obvezama koje iz njih proizlaze, što drugim riječima znači da će radnici koji su imali veća materijalna prava od radnika u radnom odnosu društva preuzimatelja, prijenosom ugovora o radu zadržati svoja stečena prava. Kolektivni ugovor sklopljen sa društvom koje se preuzima, ostaje i nadalje na snazi u vremenu od godine dana, a nakon toga društvo preuzimatelj kao i sindikati koji djeluju u novom objedinjenom društvu pružatelja vodnih usluga mogu predložiti sklapanje novog kolektivnog ugovora. Objedinjavanjem vodnih područja i društava koje djeluju na njima, sindikalni povjerenici neće izgubiti svoju funkciju, a eventualni najveći broj povjerenika koji uživaju pravo na zaštitu odredit će se primjenom odredbe ZOR-a o broju članova radničkog vijeća u odnosu na broj sindikalno organiziranih radnika kod poslodavca.

Baldo Kovačević, predsjednik SSKH naglasio je da će se angažirati na tu temu , te je istaknuo je mogućnost inicijativa za sklapanje Temeljnog kolektivnog ugovora (TKU) sa pojedinim općinama i gradovima, koji su i osnivači komunalnih društava, radi ujednačavanja materijalnih prava u komunalnim društvima koja djeluju na tom području.

Sandra Crnković postavila je pitanje o aktivnostima na izradi novog ZOR-a, drugačijoj raspodjeli novca prikupljenog uplatom sindikalne članarine, nedostatkom promidžbenog materijala zbog čega ne možemo značajnije privući mlade ljude u članstvo SSKH.

Baldo Kovačević odgovara da su na IO i NO SSKH donijete određene odluke u pravcu izrade novih akata SSKH koji će omogućiti drugačiju raspodjelu članarine, ali takve aktivnosti nije moguće očekivati prije završnog revizorskog izvješća o financijskom poslovanju SSKH za 2021.g. Također radi se i na novim i kvalitetnijim promidžbenim materijalima. Ovom prilikom se i zahvalio kolegici Sandri na angažmanu oko aktivnosti mladih i uključivanju u rad SSKH na temama mladih.

Slobodan Kapor i Boris Feis naglasili su da su aktivnosti oko izrade novog ZOR odnosno izmjena i dopuna postoječeg ZOR-a u fazi razmatranja i bilateralnih razgovora o određenim prijedlozima te da je SSSH istaknuo određene prijedloge koje idu u pravcu zadržavanja postojećih prava, odnosno protivljenja najavi njihovog smanjenja. O konkretnim prijedlozima koji bi bili podlogo odlučivanju na nadležnim tijelima (Vlada RH, Sabor RH), SSSH će pravovremeno izvijestiti članove udruženih sindikata i predložiti daljnje aktivnosti.

Održani su XVII Sindikalni susreti SSKH u Belom Manastiru

XVII Sindikalni susreti SSKH u Belom Manastiru 1.10-3.10.2021.g.

Prvi vikend u listopadu bio je rezerviran za XVII Sindikalne susrete SSKH koji su se održali od 1.10-3.10.2021. godine u Belom Manastiru. Susreti su bili  radni za tijela SSKH pa su iskorišteni za zajedničku 16. sjednicu Izvršnog i Nadzornog odbora SSKH, kao i za 8. sjednicu Glavnog odbora SSKH. Također sudionici su na zajedničkom skupu od predsjednika SSKH Balda Kovačevića upoznati sa radom sindikata i budućim aktivnostima. Tajnik i pravni savjetnik Slobodan Kapor je izvijestio o pravnim radnjama SSKH i odgovarao je pitanja sudionika. Igor Pavlović organizator seminara Zaštite na radu i Radničkih vijeća obrazložio je sustav organizacije seminara koji slijedi po županijama i pozvao 21.10.2021. g. na seminar u Stubičkim toplicama. Boris Feis tajnik SSSH govorio je o organizaciji SSSH i pružanju proširene pravne pomoći i drugim sindikalnim radnjama Saveza. Susretima se slijedeći dan pridružio i predsjednik SSSH Mladen Novosel. Na susretima je sudjelovalo oko 150 sindikalnih povjerenika iz cijele Hrvatske što čini oko dvije trećine sindikalnih podružnica SSKH gdje su bile zastupljene sve županije Lijepe naše. Uz dobro vrijeme i blagodati predivne Baranje pod budnim okom domaćina sindikalnog povjerenika iz Belog manastira Davora Gotala, potpredsjednika SSKH susreti su protekli u veselom tonu. Sudionici XVII sindikalnih susreta SSKH su jednom riječju oduševljeni, pa su neki od komentara glasili: “Najbolji susreti sindikalnih povjerenika komunalaca do sada.” A tek su sedamnaesti…

Posjet povjerenika SSKH vidikovcu u beljskim vinogradima

Riječ, dvije o sindikalnim susretima predsjednika SSKH i naših povjerenika

Baldo Kovačević, predsjednik SSKH

Još dok sam bio samo sindikalni povjerenik nakon svakih susreta i razmjene iskustava primjenjivao sam u sindikalnom radu ta nova saznanja i uvijek dolazio do novih rezultata na lakši ili teži način. Kao što nam povijest govori teorija je mrtvo slovo na papiru ako nemamo praksu, zato razmjena iskustva kolega sindikalnih povjerenika komunalaca iz cijele Hrvatske pomažu u sindikalnom radu i aktivnostima u našim radnim sredinama. Uvelike to određuje smjernice i rad svih naših statutarnih tijela SSKH kao i u zajedničkim akcijama sa SSSH na nacionalnoj razini. Tako je ove godine aktivnost vezana uz goruću problematiku oko nacrta Uredbe o uslužnim područjima i udruživanju javnih isporučitelja vodnih usluga kako se ista ne bi negativno odrazila na prava naših članova i njihovih radnih mjesta. Nadalje se radi i na prijedlogu kolektivnog ugovora sa gradovima i općinama za sva društva u njihovom vlasništvu i mogućnošću potpisivanja sektorskog kolektivnog ugovora. Najveća orijentacija SSKH će u narednom periodu biti učestalo savjetovanje, putem seminara educiranje sindikalnih povjerenika koji su prvi na terenu u svojim sredinama i koji su radnicima, našim članovima prva pomoć. Bez educiranog sindikalnog povjerenika nema kvalitetne prve sindikalne pomoći.

Nevenka Mršić, sindikalna povjerenica u podružnici SSKH KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka

DRUŽENJE SINDIKALNIH POVJERENIKA JE BITNO ZBOG MEĐUSOBNE RAZMJENE ISKUSTAVA U SINDIKALNOM RADU NA PODRUČJU CIJELE RH. STEČENA SAZNANJA KORISTIMO ZA UNAPRJEĐENJE RADA NAŠIH SINDIKALNIH PODRUŽNICA SSKH. TAKOĐER, SUSRETI SLUŽE I ZA UPOZNAVANJE SA KOLEGAMA KOJI RADE ZA DOBROBIT ČLANOVA SINDIKATA ŠTITEĆI NJIHOVA RADNA PRAVA.

Sandra Crnković sindikalna povjerenica u podružnici SSKH Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo Zagreb, zamjenica gradskog povjerenika SSKH za Grad Zagreb i članica Glavnog odbora SSKH.

DRUŽENJE SINDIKALNIH POVJERENIKA JE BITNO ZBOG MEĐUSOBNE RAZMJENE ISKUSTAVA U SINDIKALNOM RADU NA PODRUČJU CIJELE RH. STEČENA SAZNANJA KORISTIMO ZA UNAPRJEĐENJE RADA NAŠIH SINDIKALNIH PODRUŽNICA SSKH. TAKOĐER, SUSRETI SLUŽE I ZA UPOZNAVANJE SA KOLEGAMA KOJI RADE ZA DOBROBIT ČLANOVA SINDIKATA ŠTITEĆI NJIHOVA RADNA PRAVA.

Zdravko Papac, sindikalni povjerenik Vrtlar Dubrovnik d.o.o.

S 35 godina rada u dubrovačkom Vrtlaru,  član sindikata komunalaca 24 godine i već treći mandat glavni sindikalni povjerenik mogu reći samo jedno i ponoviti onaj naš sindikalni slogan „Zajedno smo jači“. Sindikalni susreti i razmjene iskustava nas povjerenika su bolji nego školovanje jer se razmjenjuju životna iskustva nas povjerenika  i ovo što svake godine organizira naš Sindikat komunalaca Hrvatske je odlično, a šteta što se ne  organizira više puta godišnje. Snaga je u iskustvu i zajedništvu, a to se osjetilo i na ovogodišnjim susretima SSKH u Belom Manastiru.

Srđan Grujić,  član glavnog odbora SSKH, sindikalni povjerenik podružnice Baranjska čistoća d.o.o. iz Belog Manastira

Ljudima na terenu je bitno iz puno razloga a neki od njih su da bi se upoznali međusobno iz razloga smjene generacija između sindikalnih povjerenika i razmjena kako pozitivnih tako i negativnih iskustava s kojima se susreću u svakodnevnom radu. U razgovoru sa drugim kolegicama i kolegama vezano na temu 17-tih susreta sindikalnih povjerenika SSKH koji su se održali po drugi puta u Osječko-baranjskoj županiji, u gradu Belom Manastiru kao domaćinu ostale su samo pozitivne kritike i dojmovi. Pozitivni komentari su se odnosili ponajviše na krajolik i bogatstvo koje Baranja pruža kako sa svoje turističke destinacije tako i sa Eno i gastro ponude, te su pojedini sudionici izrazili interes za posjet i u privatnom aranžmanu kako bi upoznali našu sredinu i iz drugih spektara koje Baranja pruža. Jednom riječju oduševljeni su, pa neki od komentara je glasio: “Najbolji susreti sindikalnih povjerenika do sada.” Susreti povjerenika za sindikat i povjerenike ponajviše su zanimljivi iz tog razloga što se razmjenjuju ponajviše iskustva sa kojima se drugi susreću u tvrtkama, problematika, kolektivni ugovori, pravne pomoći te ostale zanimljive teme i nova poznanstva uz koje se neke problematike rješavaju žurno i promptno.

Održana edukacija “Dijalog lidera i mladih sindikalista”

Održana edukacija “Dijalog lidera i mladih sindikalista”

Zagreb, 8. rujna 2021. – Kao nastavak konferencije “Mladi u sindikatu 21. stoljeća” koju je SSSH organizirao prošle godine, održana je nova radionica “Dijalog lidera i mladih sindikalista” s ciljem analize zaključaka donesenih na prošlogodišnjoj konferenciji i evaluacije provedbe tih zaključaka u proteklih godinu i pol dana.

Ispred SSKH je sudjelovala članica Glavnog odbora Sanda Crnković sindikalna povjerenica Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.

NOVA SINDIKALNA PODRUŽNICA SSKH U UMAGU – Komunela d.o.o.

NOVA SINDIKALNA PODRUŽNICA SSKH U UMAGU – Komunela d.o.o.

        Dana 24.kolovoza 2021. godine osnovana je nova sindikalna podružnica SSKH u Umagu u komunalnom društvu Komunela d.o.o. Na skupštini podružnice izabrano je sindikalno povjereništvo: Dražen Puškadija, Tanja Rako i Tatjana Vukšić. Za glavnog sindikalnog povjerenika je jednoglasno izabran Dražen Puškadija, a za zamjenicu glavnog sindikalnog povjerenika Tanja Rako. Na skupštini se razmatralo trenutačno stanje radničkih prava u društvu, te su se odredile smjernice u daljnjem radu sindikalne podružnice. Izbornoj skupštini je prisustvovala i vodila je do izbora radnog predsjedništva Bruna Vlašić Jakovčić županijska sindikalna povjerenica SSKH za Istarsku županiju.

Ghetaldus – 20% popusta na sve usluge

Članovi sindikata ostvaruju 20 % popusta na sve usluge.

Za ostvarivanje popusta članovi moraju pokazati člansku iskaznicu sindikata.

VBZ – 15 % na VBZ izdanja i 10 % na cijeli asortiman i ponudu osim udžbenika

VBZ

Popust za članove sindikata odobrava se u iznosu od 15 % na VBZ izdanja i 10 % na cijeli asortiman i ponudu koju u knjižarama osim na udžbenike i stručnu knjigu te na popratnu ponudu naočala, SelectBox paketa i bonove, te na ono što je već na akciji.

Članovi sindikata udruženih u SSSH ostvaruju popuste i pri online kupnji na webshopu www.vbz.hr iznosi 10 % na sva izdanja osim na udžbenike i stručnu knjigu te na popratnu ponudu naočala, SelectBox paketa i bonove (kod za popust: SSSH-2018).