Potpisan novi Kolektivni ugovor za Urbanizam Valpovo

Potpisan novi Kolektivni ugovor za Urbanizam Valpovo

Potpisan novi Kolektivni ugovor za Urbanizam Valpovo

U četvrtak, 1. lipnja u Valpovu potpisan je novi kolektivni ugovor za radnike Urbanizam d.o.o. iz Valpova.

S obzirom da se bližio istek važećeg kolektivnog ugovora, pregovori  sa sklapanje novog pokrenuti  su u veljači ove godine, a u pregovaračkom timu ispred SSKH bili su  Dragan Vidošić, glavni sindikalni povjerenik, Siniša Repček zamjenik glavnog sindikalnog povjerenika, Davor Gotal, županijski povjerenik SSKH za Osječko-baranjsku županiju i Ksenija Bešlić, pravna povjerenica SSKH. Ugovoreno je sljedeće:

-veći broj dana godišnjeg odmora s obzirom na uvjete rada, dužinu radnog staža, socijalne uvjete i zdravstveno stanje te mogućnost povećanja za nadprosječne rezultate u radu

-plaćeni dopust za školovanje, osposobljavanje i usavršavanje za potrebe poslodavca, RV i Sindikata

-pravo na odsutnost s posla dva dana u kalendarskoj godini zbog važnog i hitnog obiteljskog razloga

-mogućnost isplate stimulativnog dijela plaće zbog veće produktivnosti na radu

-dodatak za svaku navršenu godinu radnog staža

-pravo na prigodnu nagradu

-pravo na otpremninu zbog odlaska u mirovinu u iznosu dvije prosječne neto plaće u RH

-pravo na isplatu solidarne pomoći (u slučaju smrti radnika, supružnika, roditelja, djeteta, bolovanja dužeg od 90 dana, nastanka teške invalidnosti, troškove sahrane radnika)

-pravo na dnevnicu za službeno putovanje, mogućnost isplate dnevnice za rad na terenu, pravo na naknadu za odvojeni život,, pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla,

-mogućnost isplate jubilarne nagrade, mogućnost poklona djetetu do 15 godina starosti

-mogućnost isplate nagrade za radne rezultate

-osigurani uvjeti za rad sindikata, uz prostor i tehničke uvjete, pravo na odsustvo s rada uz naknadu plaće do 7 dana u tijeku kalendarske godine za vrijeme obavljanja sindikalnih aktivnosti i sindikalne edukacije

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *