Očitovanje na proces savjetovanja Sindikalne podružnice SSKH – GSKG d.o.o.

Očitovanje na proces savjetovanja Sindikalne podružnice SSKH – GSKG d.o.o.

Nastavno na dopis klasa: 030-01/21-01/03, Ur.broj: 251-319-05/01-21-2 od 30. prosinca 2021. godine (kojeg smo zaprimili mailom 30. prosinca 2021 .godine) o pokretanju postupka savjetovanja radi postizanja sporazuma u svrhu otklanjanja ili smanjenja potrebe za prestankom rada radnika u GSKG d.o.o. (Poslodavac), uz koji se dostavlja nacrt Odluke o pokretanju postupka reorganizacije i optimizacije korporativnih funkcija, postupka savjetovanja u vezi kolektivnog viška te s tim povezanoj rezervaciji sredstava, klasa: 030-01/21-01/05, Ur.broj: 251-319-05/01-21-1, osnovom ölanka 127., 150. i 153. stavak 3. Zakona o radu (ZOR, Narodne novine br. 93/14, 127/17, 98/19), dostavljamo Vam naše očitovanje o namjeri utvrdivanja kolektivnog viška radnika. Ovdje prije svega istiöemo da smo 3. sijeönja 2022. godine već uputili dopis na znanje Upravi društva i gradonačelniku g. Tomislavu Tomaševiću u kojem istiöemo naše stavove i razmišljanja kao podloge daljnjem procesu savjetovanja temeljem članka 127. ZOR.

Obrazlažući konkretnije razloge nastanka kolektivnog viška radnika, Poslodavac istiće da rezultati poslovanja Poslodavca imaju utjecaj i na rezultate Zagrebačkog holdinga d.o.o. (ZGH d.o.o.) i obrnuto, budući se financijska izloženost, likvidnost, kreditni rejting i povezane kamatne stope za kreditiranje ili refinanciranje ZGH d.o.o. prosuđuju upravo kroz analizu svih sastavnica (društava) ZGH d.o.o., slijedom čega procesna i organizacijska uöinkovitost treba pratiti onu utvrđenu na razini ZGH d.o.o. Uz isticanje podataka o gubicima ZGH d.o.o. u 2020. i 2021.godini i potrebi zaduženja ZGH d.o.o. izdavanjem vlastitih obveznica, Poslodavac ističe da je poslovanje Društva u 2021 .godini obilježilo pripojenje Zagrebaöke stanogradnje d.o.o. (ZS d.o.o.) dana 1. listopada 2021 .godine, time je društvo naslijedilo imovinu i obveze, te su prihodi Društva manji od troškova, iz kojeg razloga je gubitak Društva za 2021 .godinu procijenjen na oko 2,6 mil. kuna.

Smatramo da takav paušalni i jednostrani način gledanja stvari, kroz knjigovodstveno iskazan gubitak, bez sustavne analize uzroka svih troškova kao i organizacijskih potreba nakon pripojenja ZS d.o.o. dovodi do pogrešnih zakljuöaka o postojanju kolektivnog viška radnika u GSKG d.o.o. Osim pukog navođenja potrebe reorganizacije poslovanja u segmentu korporativnih funkcija ne navode se rezultati analize mogućeg smanjenja i drugih troškova poslovanja GSKG d.o.o., uvažavajući činjenicu da troškovi radnika ne generiraju ostvareni negativni poslovni rezultat. Pripajanjem ZS d.o.o. GSKG-u neminovno je „preuzet” i gubitak ostvaren u 2020.godini u iznosu od 4,6 mil. kuna, čime se knjigovodstveni gubitak novoformiranog GSKG d.o.o. društva, uz ostvarenu dobit GSKG d.o.o. za 2020.godinu u iznosu od 1,47 mil. kuna. (uz zadržanu dobit od 16 mil. kuna), definiraju na razini od 2,6 mil. kuna. Takva raöunica, medutim nije niti približno objektivna, uzimajući u obzir parametre, koji upućuju na to da je ZS d.o.o. naprosto, neispunjavanjem obveza Grada Zagreba, doveden u poziciju gubitaša.

Od ukupno 608 stanova izgradenih u Podbrežju, ZS d.o.o. (sada GSKG d.o.o.), vlasnik je 314 stanova sa pripadajućim građevinskim parcelama koji su predani u najam Gradu Zagrebu na rok od 10 godina (cca do 2028.g.), za koje vrijeme bi putem najma Grad trebao za sve stanove isplatiti kupovnu cijenu i time bi navedeni stanovi prešli u vlasništvo Grada. ZS d.o.o. ne bi bila gubitaš kada bi Grad Zagreb svoje obveze u pogledu plaćanja najamnine podmirivao uredno i u roku, no zbog neplaćanja od strane najmoprimca stvaraju se gubitci, koji se nikakvim organizacijskim i gospodarskim promjenama ne mogu značajno umanjiti. U vlasništvu Zg Stanogradnje je još cca 50 garažnih parkirnih mjesta i 3 poslovna prostora, koja bi na tržištu mogla doseći cijenu od cca sedam mil. kuna.

Takoder, ističemo dugovanje od 6,5 mil. kuna koje Grad Zagreb duguje ZS d.o.o. (sada GSKG d.o.o.) na ime sufinanciranja izgradnje ceste što je bila investicijska obveza Grada, no dogovorena je suradnja sa ZS d.o.o. kojoj sredstva nikada nisu isplaćena iako su knjižena na teret poslovanja ZS d.o.o. U procesu je takoder i izgradnja najveće stambene zgrade Al 1, čijom se prodajom na tržištu mogu ostvariti daljnji prihodi za pokriće stvarnih (ali i nametnutih) gubitaka.

Zagrebačka Stanogradnja d.o.o. možda svojim poslovanjem ne bi postigla neku zapaženu dobit, no kada bi Grad Zagreb prema njoj uredno podmirivao svoje obveze, zasigurno ne bi bila gubitaš.Zbog svega naprijed navedenog, smatramo da u GSKG d.o.o. ne može biti kolektivnog viška radnika, u dijelu obavljanja korporativnih funkcija prema utvrđenju iz točke 3.2. dostavljenih podataka, bez jasne analize potreba za kadrovima, prethodno utvrđene sistematizacije radnih mjesta na razini društva i jasno definiranog plana poslovanja koji definira rokove naplate dospjelih potraživanja, koja u konačnici utječu na poslovni rezultat.

U sklopu mjera koje se poduzimaju radi zbrinjavanja viška radnika (točka 7.) predviđeno je da će Društvo određenom broju radnika utvrdenim kao višak osigurati kontinuitet radnog odnosa putem ponude zapošljavanja na druga (slobodna/potrebna) radna mjesta unutar Grupe, ako će istih biti, i to prvenstveno rad u „operacijama”, i ako nedostaje izvršitelja, i to dajući prednost radnicima s većim brojem bodova prema navedenim kriterijima. ” Smatramo da prihvaćanje ponuda takvih ugovora o radu od strane radnika utvrđenih kao višak u korporativnim funkcijama nije izgledno iz razloga što takvi radnici, zaposleni prethodno u pretežito administrativnim djelatnostima, ne raspolažu potrebnim i neophodnim znanjima za obavljanje operativnih poslova, slijedom čega držimo ispravnijim pristup analize mogućnosti, potreba i organizacijskih prilagodbi u okvirima centraliziranih organizacijskih jedinica u cilju sveobuhvatnog otklanjanja ili smanjenja potrebe za prestankom rada radnika predvidenih kao višak.

U Prilogu 1., dostavljenom uz podatke s ciljem savjetovanja radi postizanja sporazuma u svrhu otklanjanja ili smanjenja potrebe za prestankom rada radnika, naznačena su po našem mišljenju kao potencijalni višak izvršitelja i radna mjesta koja se po svojem opisu poslova mogu svrstati u obavljanje poslova vezano uz osnovnu djelatnost podružnica (kako sami navodite tzv. operacijama) zbog čega se protivimo njihovom uvrštavanju u kolektivni višak radnika bez sveobuhvatne analize potreba za njihovim radom u podružnicama. Držimo da bi predloženim smanjenjem broja izvršitelja na takvim poslovima (npr. poslovi öistačice, vozača-dostavljača, arhivskog službenika) mogu ugroziti potrebe za svakodnevnim obavljanjem poslova kojima se osigurava dosegnuta kvaliteta usluge poslovanju podružnica, što bi dugoročno moglo dovesti do potrebe za nadopunom takvih poslova putem outsourcinga, a samim time i povećanja inicijalno utvrđenih troškova poslovanja, koji se predmetnim kolektivnim viškom želi smanjiti.

Prilogom 6. dostavljenim podacima u postupku savjetovanja, dostavlja se popis zaštićene skupine radnika, na koji u ovom trenutku iz već naprijed navedenih razloga, ne možemo dati suglasnost, osnovom članka 151. st. 1. toö.6. ZOR

Slijedom naprijed iznesenog, pozivom na članak 127. stavak 4. i 150. stavak 2. ZOR, u ovom trenutku nismo u mogućnosti podržati predloženi kolektivni višak radnika bez prethodno otvorenog socijalnog dijaloga po Podružnicama, u kojima će se razmotriti planovi poslovanja i razvoja kao i realne mogućnosti smanjenja ostalih troškova poslovanja koji uvjetuju otklanjanje ili smanjenje potrebe za prestankom rada radnika utvrdenih kao kolektivni višak radnika u GSKG d.o.o.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *