SSKH logo
Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske
AUTONOMOUS TRADE UNION OF WORKERS IN PUBLIC UTILITIES AND RELATED SERVICES OF CROATIA
english
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI

8. sjednica Izvršnog odbora SSKH, održana 15. ožujka 2012. godine u sjedištu SSKH, Zagreb, Zlatarska 14 s početkom u 17:00 sati
skraćeni zapisnik

fotoalbum

Nazočni članovi Izvršnog odbora SSKH: Marko Maslić, Franjo Mandir, Stjepan Čuček, Nenad Bačić, Anita Đuzel, Davorin Gombarović, Zdravko Ivandić, Robert Maršanić, Bruna Vlašić Jakovčić, Vesnica Bušić, Ljiljana Hamedović, Jasna Požar, Baldo Kovačević

Ostali nazočni: Radovan Tadej, tajnik SSKH, Dragana Tresk, administrativna radnica

Sjednicu je otvorio i sjednicom predsjedao Marko Maslić, predsjednik SSKH. Na prijedlog predsjednika, članovi Izvršnog odbora SSKH jednoglasno su usvojili predloženi dnevni red:

 1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 7. sjednice  Izvršnog odbora održane 8. prosinca 2011. godine.
 2. Izvještaj o financijskom poslovanju SSKH od  1. 1. do 31. 12. 2011. godine.
 3. Prijedlog plana poslovanja SSKH od 1. 1. do 31. 12. 2012. godine;
 4. Imenovanje v.d. povjerenika podružnice Vodovod i kanalizacija d.o.o. Cres-Mali Lošinj;
 5. Izvješća članova Izvršnog odbora o radu u protekloj godini.
 6. Plaćanje pripadajućeg dijela članarine SSKH od strane sindikalnih podružnica u 2011. i u dva mjeseca 2012. godine.
 7. Sindikalna pomoć za članove podružnice Stanoing d.o.o., Zakmardy d.o.o. i Nekretnine d.o.o. Varaždin.
 8. Zakon o vodama, zahtjev za izmjene i dopune.
 9. Pitanja, prijedlozi i informacije.

Ad 0) Usvajanje skraćenog zapisnika sa  7. sjednice Izvršnog odbora održane 8. prosinca 2011. godine

Izvršni od
bor SSKH je jednoglasno usvojio skraćeni zapisnik sa 7. sjednice Izvršnog odbora SSKH od 8. prosinca  2011. godine.

Ad 1) Izvještaj o financijskom poslovanju SSKH od  1. 1. do 31. 12. 2011. godine

Franjo Mandir u uvodnom je izlaganju naglasio da  je na jučerašnjoj sjednici Nadzorni odbor na osnovu dobivenih materijala prihvatio financijsko izvješće te ga uputio Izvršnom odboru na daljnje usvajanje. Napominje da su prihodi i rashodi, prema poslovnim knjigama, vođeni u skladu s pozitivnim propisima neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2011. godine, a rezultat rada i poslovanje je iskazan kroz pozitivno poslovanje SSKH. U 2011. godini ostvaren je prihod od 3.814.420,32 kune dok su rashodi bili 3.485.682 kuna. Višak prihoda nad rashodima iznosi 328.737,52 kune koji se prenosi sa viškom iz prethodnih razdoblja u 2012. godinu.

Predsjednik Marko Maslić istaknuo je kako je 2011. godina najuspješnija godina za  Sindikat.
U prošloj godini zatvorana je financijska konstrukcija kupnjom prostora, useljenja, uknjiženjem u vlasništvo te pozitivnog završetka poslovne godine.

Članovi Izvršnog odbora su jednoglasno, a na osnovu odredbi čl. 50. podstavak 1. Statuta SSKH, donijeli sljedeću

O D L U K U

 • Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju SSKH od 1. 1. do 31. 12. 2011. godine te ga se upućuje Glavnom odboru SSKH na usvajanje.

Ad 2)  Prijedlog plana poslovanja SSKH od 1.1. do 31.12.2012. godine

Potpredsjednik F. Mandir je izložio  prijedlog plana poslovanja SSKH  za 2012. godinu koji se temelji na općem ekonomskom stanju privrede, ekonomskom položaju naših podružnica te o općim  ekonomskim kretanjima u 2012. godini. Plan je ostvariv, a ako se u određenom periodu utvrdi odstupanje, obzirom na recesijsku godinu, sačinjit će se rebalans Plana.

Članovi  Izvršnog odbora jednoglasno su, a  na osnovu odredbe čl. 50. podstavak  1. Statuta SSKH, donijeli sljedeću

O D L U K U

 • Prihvaća se Prijedlog financijskog plana  poslovanja SSKH od 1.1. do 31. 12. 2012. godine te ga se upućuje Glavnom odboru SSKH na usvajanje.

Ad 3) Imenovanje v.d. povjerenika podružnice Vodovod i kanalizacija d.o.o. Cres-Mali Lošinj

Tajnik Radovan Tadej upoznao je članove Izvršnog odbora o potrebi produljenja imenovanja v.d. povjerenika g. Željka Vidmara u podružnici Vodovod i kanalizacija d.o.o. Cres-Mali Lošinj. Naime, zbog podjela u Društvu koja su vezana  za Zakon o vodama nije bilo  mogućnosti ići u redovnu proceduru izbora povjerenika te  predlaže produljenje imenovanja v.d. povjerenika na godinu dana.

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su, a na osnovu odredbe čl. 30. st. 4. i 5. Statuta SSKH,
donijeli  sljedeću

O D L U K U

 1. Ponovo se imenuje g. Željko Vidmar za vršitelja dužnosti glavnog sindikalnog povjerenika podružnice SSKH Vodovod i čistoća d.o.o. Cres-Mali Lošinj.
 2. Vršitelj dužnosti iz točke 1. ove Odluke može obnašati tu dužnost najviše godinu dana od dana imenovanja i u tom roku je dužan organizirati izvanrednu izbornu skupštinu i provesti postupak izbora povjereništva i glavnog sindikalnog povjerenika.
 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a dostavit će se, sukladno odredbi čl. 248. st. 7. Zakona o radu i Upravi društva.

Ad 4) Izvješća članova Izvršnog odbora o radu u protekloj godini

Predsjednik, M. Maslić i tajnik R.Tadej osvrnuli se se na pristigla izvješća o radu članova Izvršnog odbora za prošlu godinu. Izvješća će ostaviti pisani trag i podatke o aktivnostima po podružnicama i to onima koje su najveće. Takvi podaci o aktivnostima  u podružnicama bit će dostupni i u pregledu aktivnosti SSKH.

Izvješća o radu članova Izvršnog odbora SSKH jednoglasno su primljena na znanje.

Ad 5) Plaćanje pripadajućeg dijela članarine SSKH od strane sindikalnih podružnica u 2011. i u dva mjeseca 2012. godine

Predsjednik je iznio stanje u pojedinim sindikalnim podružnicama po županijama koje neredovito podmiruju obaveze uplate sindikalne članarine. Skrenuo je pozornost na veće sindikalne podružnice.

Članovi Izvršnog odbora u cjelosti su prihvatili izvješće o uplatama članova sindikalnih podružnica u 2011. godini i u prva dva mjeseca ove godine.

Ad 6) Sindikalna pomoć za članove podružnice Stanoing d.o.o., Zakmardy d.o.o. i Nekretnine d.o.o. Varaždin

Tajnik Radovan Tadej upoznao je članove Izvršnog odbora sa situacijom u podružnici Stanoingd.o.o. Varaždin te o sindikalnoj pomoći članovima sindikata koji nisu primili plaću od mjeseca rujna prošle godine, a kojima je 22 siječnja o.g. isplaćena jednokratna nepovratna sindikalna pomoć u iznosu od 1.500,00 kuna.

Nakon podnesene informacije i obrazloženja Izvršni odbor je na osnovu odredbe čl. 50. podstavka 5.  Statuta SSKH, donio sljedeću

O D L U K U

 • Potvrđuje se Odluka predsjednika SSKH broj 16/12. od 25. veljače 2012. godine da se članovima podružnice Stanoing d.o.o. Varaždin, Nekretnine d.o.o. Varaždin i Zakmardy d.o.o.  Varaždin, koji nisu primili plaću od mjeseca rujna 2011. godine, a za njihove tvrtke je podnijet zahtjev za pokretanje stečajnog postupka, dodjeljuje jednokratna, nepovratna sindikalna pomoć u iznosu od 1.500,00 kuna (slovima:tisućupetstokuna) po članu.

Ad 7) Zakon o vodama, zahtjev za izmjene i dopune

Predsjednik Maslić informirao je članove Izvršnog odbora o inicijativi vezanoj za izmjene i dopune Zakona o vodama te naglasio kako su poduzete sve radnje i dodatne aktivnosti da bi dobili što vjerodostojnije informacije s terena o  razdvajanju vodoopskrbe i odvodnje iz Zakona o vodama. Do sada je iz Županijske komore Rijeka poslan razrađeni materijal strukovne skupine vezan za inicijativu. Mi smo također uputili Vladi Republike Hrvatske našu inicijativu te dobili odgovor da je Ministarstvo poljoprivrede nadležno za Zakon o vodama, pa će se ubuduće svi razgovori voditi sa ministrom g. Tihomirom Jakovinom. Sukladno zajedničkom dogovoru  s g. Novoselom,  dogovoreno je da će SSSH s ovom inicijativom upoznati u cjelosti Gospodarsko-socijalno vijeće i nadležne institucije te uključiti u saborsko lobiranje i g. Lesara preko njegove laburističke stranke.

Članovi Izvršnog odbora, nakon podnesene informacije, jednoglasno su na osnovu odredbe čl. 48. Statuta SSKH, donijeli sljedeću

O D L U K U

 • Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (SSKH) pokreće Inicijativu za izmjene i dopune Zakona o vodama (''Narodne novine'' br. 153/09) i to na način da se brišu odredbe čl 202. st. 2. i 3. te čl. 258. st. 4.
 • Ova Odluka se proslijeđuje Glavnom odboru SSKH na daljnji postupak.

Ad 8) Pitanja, prijedlozi i informacije

A) Informaciju o stanju u Zagrebačkim cestama d.o.o. podnijeli su predsjednik i tajnik SSKH naglasivši da su članovi sindikata zatražili smjenu g. Marijana Salara, glavnog  sindikalnog povjerenika Podružnice Zagrebačke ceste d.o.o.

Članovi Izvršnog odbora su, nakon podnesene informacije,  jednoglasno, a na osnovu odredbe čl. 31. Statuta SSKH, donijeli sljedeću

O D L U K U

 1. Opozivaju se sva tijela sindikalne podružnice Zagrebačke ceste  d.o.o.
 2. Osnovom odredbe čl. 248. Zakona o radu imenuje se Radovan Tadej, tajnik SSKH, za  sindikalnog predstavnika u Zagrebačkim cestama d.o.o.
 3. Sindikalni predstavnik iz točke 2. ove Odluke dužan je u roku od 3 mjeseca od dana donošenja ove Odluke, uz pomoć dopredsjednika Franje Mandira i gradskog povjerenika SSKH za Grad Zagreb Zdravka Ivandića, organizirati izvanrednu izbornu skupštinu u podružnici Zagrebačke ceste d.o.o.

Sjednica je završila s radom u 18:35 sati.

Zapisnik pripremila:                                                      Predsjednik SSKH:
Dragana Tresk                                                               Marko Maslić


aktivnosti

 


Zlatarska ulica br. 14, 10000 Zagreb, tel: +385 1 / 46 55 716, tel/fax: +385 1 / 46 55 003, e-mail: sskh@zg.t-com.hr, web: http://www.sskh.hr