SSKH  
Samostalni sindikat radnika
u komunalnim i srodnim
djelatnostima Hrvatske
 
 
 
 
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI

Broj: 106/2017.  Zagreb, 8. prosinca 2017. godine

SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 8. sjednice Glavnog odbora SSKH održane  8. prosinca 2017 . godine
u Zagrebu, Zlatarska 14 s početkom u 10:30 sati

fotoalbum

PRISUTNI ČLANOVI GLAVNOG ODBORA: Maslić Marko, Bačić Nenad, Đuzel Anita, Franov Nikša, Gombarović Davorin, Gotal Davor, Hamedović Ljiljana, Ivandić Zdravko, Ivković Mara, Kokot Andrej, Kovačević Baldo, Maršanić Robert, Pisk Stjepan, Požar Jasna, Prpić Tomislav, Puhek Branimir, Sandrini Davor, Scomersich Nives, Stoilković Zdravko, Šupe Branimir, Vlašić Jakovčić Bruna i Zadravec Vladimir.

ISPRIČALI NEDOLAZAK: Perović Mutavžija Antonija i  Halambek Zdravko.

OSTALI PRISUTNI: Mladen Novosel, predsjednik SSSH, Boris Feis, tajnik SSSH, Radovan Tadej, tajnik SSKH

Sjednicu je otvorio Marko Maslić, predsjednik SSKH i pozdravio sve prisutne.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

dnevni red:

 1. Usvajanje skraćenog  zapisnika 7. sjednice Glavnog odbora SSKH održane 6. travnja 2017. godine (zapisnik dostavljen ranije);
 2. Usvajanje plana poslovanja za 2018. godinu (izvjestitelji: Marko Maslić i Boris Feis);
 3. Donošenje Odluke o sazivanju redovite Skupštine SSKH 2018. godine.
 4. Donošenje Oduke o sazivanju Izvanredne skupštine SSKH radi usvjanja Izmjena i dopuna Statuta SSKH.
 5. Razno.

Glavni odbor SSKH jednoglasno je usvojio dnevni red.

Ad. 1. Usvajanje zapisnika  7. sjednice Glavnog odbora SSKH održane  6. travnja 2017. godine

Glavni odbor SSKH jednoglasno je usvojio skraćeni zapisnik 7 sjednice Glavnog odbora SSKH održane 6. travnja  2017. godine.

Ad. 2. Usvajanje plana poslovanja za 2018. godinu

Nakon Informacije o planu poslovanja SSKH za 2018. godinu i Obrazloženju plana za 2018. godinu koju podnio je  Marko Maslić, predsjednik SSKH, a članovima Glavnog odbora šire obrazložio Boris Feis, Glavni odbor SSKH jednoglasno je usvojio Financijski plan SSKH za 2018. godinu i Obrazloženje plana. Financijski plan SSKH za 2018. godinu se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio

Ad. 3. Donošenje Odluke o sazivanju redovne Skupštine SSKH 2018. godine

Informaciju o donošenju odluke o sazivanju redovne Skupštine SSKH 2018. godine podnijeli su predsjednik i tajnik SSKH.

Glavni  odbor SSKH je, nakon podnijete informacije,  donio jednoglasnu Odluku o sazivanju redovne skupštine SSKH, koja glasi:

 • Redovna Skupština SSKH održat će se nakon provedbe izbora po podružnicama SSKH, županijskim povjereništvima SSKH i povjereništvu SSKH Grada Zagreba, a najkasnije do 31. listopada 2018. godine.
 • Zadužuje se Izvršni odbor za pripremu redovne Skupštine SSKH, za donošenje posebnih odluka koje se tiču sazivanja, organiziranja i provedbe same Skupštine te kandidacijskog postupka za predlaganje kandidata za predsjednika SSKH, kandidata za Nadzorni odbor SSKH i za Statutarnu komisiju SSKH.
 • Način izbora i broj zastupnika Skupštine (koji čine Skupštinu zajedno sa članovima Skupštine po funkciji), a biraju se od strane županijskih povjereništava SSKH i gradskog povjereništva SSKH Grada Zagreba utvrdit će Izvršni odbor SSKH posebnom odlukom uvažavajući financijski doprinos.

Ad. 4.  Donošenje Odluke sazivanju Izvanredne skupštine SSKH radi usvajanja Izmjena i    dopuna Statuta SSKH

Glavni odbor SSKH je nakon podnijete informacije tajnika SSKH o donošenju Odluke o sazivanju izvanredne skupštine  SSKH,  jednoglasno donio Odluku o sazivanju izvanredne skupštine SSKH, koja glasi:

 1. Saziva se Izvanredna skupština SSKH, za koju se predlaže točka dnevnog reda: ''Usvajanje izmjena i dopuna Statuta SSKH''.
 2. Izvanredna skupština iz točke 1. ove Odluke održat će se 8. prosinca 2017. godine, nakon završetka 8. sjednice Glavnog odbora SSKH.
 3. Sastav Izvanredne skupšštine čine članovi Glavnog odbora, Statutarne komisije i Nadzornog odbora (čl. 42. st. 3. Statuta SSKH).
 4. Na Izvanrednoj skupštini razmatra se samo pitanje radi kojega je sazvana (Izmjene i dopune Statuta SSKH) – čl. 41. st. 5. Statuta SSKH.
 5. Ova Izvanredna skupština može donositi pravovaljane odluke ako joj je prisutno više od polovice zastupnika s pravom glasa. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta donosi se natpolovičnom većinom glasova ukupnog  broja zastupnika Skupštine (čl. 43. Statuta SSKH).
 6. Predlaže se da Skupštinu vodi radno predsjedništvo u sastavu: Marko Maslić, predsjedavajući, Vesnica Bušić i Nada Barišić, članice predsjedništva (predsjednik Glavnog odbora, predsjednica Nadzornog odbora i predsjednica Statutarne komisije).

O prijedlogu ovog radnog predsjedništva iz prethodnog stavka odlučit će članovi Skupštine na samom početku Izvanredne skupštine.

Ad. 5. Razno

Mladen Novosel, predsjednik SSSH  podnio je informaciju članovima  Glavnog odbora SSKH o provedenim skupovima sindikalnih povjerenika, a temeljem zaključaka Jesenske škole SSSH  koji su održani u listopadu u Stubičkim toplicama te na razini teritorijalni ureda SSSH u Rijeci, Puli, Slavonskom Brodu, Osijeku, Zagrebu, Bjelovaru, Varaždinu, Čakovcu, Zadru, Splitu, Karlovcu i Sisku,  na kojima su najvećim dijelom bili prisutni povjerenici  SSKH. Povjerenici su na skupovima  upoznati s područjem radno-socijalnog zakondavstva, izmjenama i dopunama Zakona o radu, minimalnoj plaći i mirovinskoj reformi.
Također su povjerenici upoznati i sa djelovanjem SSSH i udruženih sindikata, a povezano uz to i sa proširivanjem sindikalne ponude pružanja usluga besplatne pravne pomoći putem osvjetničkog ureda Krsnik i partneri iz Zagreba. Na skupovima su prisutni sindikalni povjerenici podržali prijedlog proširenja usluge pružanja besplatne pravne pomoći.

Informacija predsjednika SSSH je u cjelosti prihvaćena.

Sjednica Glavnog odbora SSKH je završila s radom u 11:00 sati.

Zapisnik pripremila:                                                                          Predsjednik SSKH:
Dragana Tresk                                                                                   Marko Maslić


aktivnosti

 

 
Statut i tijela
Statut SSKH
Statutarna tijela SSKH su Skupština, Glavni odbor, Izvršni odbor, Statutarna komisija i Nadzorni odbor
Više...
 
Kolektivni ugovori
Podružnice
Prikaz trgovačkih društava u kojima djeluju podružnice SSKH i u kojima je potpisan kolektivni ugovor
Više...
 
Pristupnica
Učlanite se
Online pristupnica - otvori
PDF - preuzmi
MS Word - preuzmi
OpenOffice - preuzmi

Više...
 
Pogodnosti
Za članove
Popusti u trgovinama, prijevozu, ugostiteljstvu, turizmu, bankarstvu, osiguranju...
Više...
 
English pages
Contact us
English
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
 
ZAKON O RADU KORISNI LINKOVI
PRATITE NAS
Koronavirus - važne informacije
Sindikalni povjerenik i predstavnik
Sklapanje ugovora o radu
Radno vrijeme, stanka i naknada plaća
Sigurnost i zaštita zdravlja na radu
Prestanak ugovora o radu
Savez samostalnih sindikata Hrvatske
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava,...
Rad po mjeri čovjeka - prava na radu
Besplatna pravna pomoć za članove
Kolektivni ugovori i pregovaranje
Narodne novine
Na našim mrežnim stranicama pratite aktualna sindikalna događanja, novosti u pogodnostima za članove našeg sindikata, novosti iz područja zakonodavstva i druge aktualne vijesti.
Više...
 
         
         
         
 
SSKH, Zlatarska 14, 10000 Zagreb, tel: +38514655716, tel/fax: +38514655003, sskh@zg.t-com.hr