SSKH logo
Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske
AUTONOMOUS TRADE UNION OF WORKERS IN PUBLIC UTILITIES AND RELATED SERVICES OF CROATIA
english
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI

5. sjednica Glavnog odbora SSKH, održana 16. ožujka 2012. godine u sjedištu SSKH, Zagreb, Zlatarska 14 s početkom u 10:30 sati
skraćeni zapisnik

fotoalbum

PRISUTNI ČLANOVI GLAVNOG ODBORA: Bačić Nenad, Bušić Vesnica, Čuček Stjepan, Dokoza Kuzman, Đuzel Anita, Franić Mirjana, Gombarović Davorin, Gotal Davor, Hamedović Ljiljana, Ivandić Zdravko, Ivezić Antun, Ivković Mara, Kuntin Damir, Mandir Franjo, Maršanić Robert, Martinjak Dragutin, Ostojić Nikola, Prpić Tomislav, Vladimir Božić, Ivan Pohiba, Šupe Branimir, Tucković Miroslav, Vlašić Jakovčić Bruna, Zadravec Vladimir, Marko Maslić, Antun Ivezić,  Nives Scomersich, Baldo Kovačević

ISPRIČALA NEDOLAZAK: Branka Šturlan, Čistoća Zagreb (bolovanje)

OSTALI PRISUTNI: Radovan Tadej, tajnik SSKH, Dragana Tresk, administrativna radnica

Prije otvaranja sjednice predsjednik je podsjetio da je na dan 15. ožujka 1990. godine osnovan SSKH i da je ove godine 22. godišnjica Sindikata te je uputio čestitku.

Sjednicu je otvorio Marko Maslić, pozdravio sve prisutne članove Glavnog odbora te predložio sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Glavnog odbora SSKH od 9. prosinca 2011. godine  
  2. Usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju SSKH od 1. 1.  do 31. 12. 2011. godine.
  3. Prijedlog plana poslovanja SSKH od 1. 1. do 31. 12. 2012. godine.
  4. Pitanja, prijedlozi i informacije.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad 1.   Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Glavnog odbora SSKH od 9. prosinca 2011. godine

Na pitanje predsjednika o eventualnim primjedbama na zapisnik sa 4. sjednice Glavnog odbora SSKH, nitko se nije javio za riječ te je jednoglasno usvojen zapisnik s 4. sjednice Glavnog odbora SSKH od 9. prosinca 2011. godine.

Ad 2.   Usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju SSKH od 1.1.  do 31.12.2011. godine

Potpredsjenik Franjo Mandir informirao je prisutne je da je Izvješče o financijskom poslovanju od 1. 1. do 31. 12. 2011. godine bilo na sjednici Nadzornog odbora koji ga je i usvojio te proslijedio Glavnom odboru na usvajanje.
Napomenuo je da je financijska 2011. godina završila pozitivno ostvarivši sve zacrtane ciljeve i zadatke. Plan prihoda ostvaren je u odnosu na planirano, što znači da je SSKH završio poslovnu godinu pozitivno.

Nakon rasprave, Glavni odbor je jednoglasno usvojio, a na osnovu odredbe čl. 47. st. 1. podstavak 8., donio sljedeću

 O D L U K U

  • Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju SSKH za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine.

Ad 3. Prijedlog plana poslovanja SSKH od 1.1. do 31.12.2011. godine

Franjo Mandir obrazložio je Prijedlog plana poslovanja za 2012. godinu prema raspoloživim pokazateljima napomenuvši da se vodilo računa o težoj privrednoj i gospodarskoj situaciji. Predloženi plan poslovanja za 2012. godinu  je u danim okvirima te će pratiti troškove prema prihodima članarine u ovoj, recesijskoj, godini.

Nakon rasprave Glavni odbor je jednoglasno usvojio, a na osnovu odredbe čl. 47. st. 1. podstavak 7., donio sljedeću

O D L U K U

  • Usvaja se Prijedlog plana poslovanja SSKH od 1. 1. do 31. 12. 2012. godine.

Ad 4. Zakon o vodama, zakonodavna inicijativa za izmjene i dopune

Predsjednik Marko Maslić upoznao je članove Glavnog odbora o pokrenutoj inicijativu za izmjene i dopune Zakona o vodama te obrazložio postupak pokretanja inicijative. Zahvaljuje sindikalnim povjerenicima na terenu koji su ukazivali na probleme izdvajanja vodoopskrbe i odvodnje te na troškove poskupljenja koji će direktno pogoditi manje jedinice lokalne samouprave.  

Članovi Glavnog odbora su, nakon rasprave, na osnovu odredbe čl. 48. Statuta SSKH, donijeli sljedeću

O D L U K U

  • Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (SSKH) pokreće Inicijativu za izmjene i dopune Zakona o vodama (''Narodne novine'' br. 153/09) i to na način da se brišu odredbe čl 202. st. 2. i 3. te čl. 258. st. 4.
  • Obrazložena Inicijativa iz toč. 1. ove Odluke dostavit će se Saboru Republike Hrvatske i Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu poljoprivrede, ministru rada i mirovinskog sustava, Gospodarsko-socijalnom vijeću i Savezu samostalnih sindikata Hrvatske.

Ad 5.   Pitanja, prijedlozi, informacije

Predsjednik SSKH je kratko informirao Glavni odbor o najnovijim događanjima i inicijativama u SSSH.

Sjednica je završila s radom u 11:35 sati.

Zapisnik pripremila:                                                      Predsjednik SSKH:
Dragana Tresk                                                               Marko Maslić


aktivnosti

 


Zlatarska ulica br. 14, 10000 Zagreb, tel: +385 1 / 46 55 716, tel/fax: +385 1 / 46 55 003, e-mail: sskh@zg.t-com.hr, web: http://www.sskh.hr