SSKH logo
Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske
AUTONOMOUS TRADE UNION OF WORKERS IN PUBLIC UTILITIES AND RELATED SERVICES OF CROATIA
english
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI


Broj: 45/2015. U Zagrebu, 6. ožujka 2015. godine

ZAPISNIK

2. sjednice Nadzornog odbora SSKH,
održane 6. ožujka 2015. godine (petak) s pocetkom u 10:00 sati u sjedištu SSKH, Zlatarska 14, Zagreb

Nazocni clanovi Nadzornog odbora SSKH: Antolic Tihomir, Biloš Željka, Bušic Vesnica, Oršulic Đurdica, Srdoc Katarina.

Ostali nazocni: Marko Maslic, predsjednik SSKH, Radovan Tadej, tajnik SSKH, Franjo Mandir i Ivana Šmuljic, administrativna radnica SSKH.

Predsjednik SSKH Marko Maslic je otvorio 2. sjednicu Nadzornog odbora SSKH, pozdravio sve prisutne i dao rijec predsjednici Nadzornog odobra SSKH Vesnici Bušic.

Predsjednica je predložila sljedeci

dnevni red:

•  Izvještaj o financijskom poslovanju SSKH od 1. 1. do 31. 12. 2014. godine;
•  Prijedlog plana poslovanja SSKH od 1. 1. do 31. 12. 2015. godine.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.


Ad 1. Izvještaj o financijskom poslovanju SSKH od 1. 1. do 31. 12. 2014. godine

Predsjednica Vesnica Bušic pozdravila je clanove Nadzornog odbora te ih je kratko upoznala sa Izvješcem o prihodima i rashodima za 2014. godinu, te dala rijec Franji Mandiru, bivšem potpredsjedniku SSKH koji je vodio financijske dokumente Sindikata. Upoznao je nazocne o Zakonu o neprofitnim organizacijama (broj 121/14), te skrenuo pažnju na odredbe Statuta SSKH o pravima i obvezama Nadzornog odbora SSKH.

Marko Maslic je istaknuo da je manje od 25% sindikalnih podružnica SSKH dostavilo izvještaj o financijskom poslovanju. Zbog obveze potpisivanja završnog obrasca o financijskom poslovanju SSKH, ukljucujuci i poslovanje svih podružnica koje djeluju u našem Sindikatu, problem je preuzimanja odgovornosti za poslovanje podružnica za koje nemamo uvida u što su sredstva utrošena.

Nadzorni odbor proucio je dobivena izvješca te je na osnovu dobivenih materijala izvršio nadzor nad korištenjem materijalnih i financijskih sredstava te sacinio financijsko izvješce za 2014. godinu. U 2014. godini Sindikat SSKH je djelovao u skladu sa zakonskim propisima, a godišnja izvješca sastavljana su sukladno stanju u poslovnim knjigama i Uredbi o racunovodstvu neprofitnih organizacija.

Franjo Mandir takoder je u nastavku naglasio da je u Izvješcu o prihodima i rashodima Sindikat SSKH vodio poslovne knjige u skladu s pozitivnim propisima neprofitnih organizacija za razdoblje 1. 1. do 31. 12. 2014. godine, a rezultat rada i poslovanja je iskazan kroz pozitivno poslovanja SSKH. U 2014 godini ostvaren je prihod od 3.475.277,00 kuna ili u odnosu na plan ukupni prihod je ostvaren sa 94,33%. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.466.203,00 kuna ili isti su u odnosu na plan ostavareni u 94,56%. U 2014. ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 9.074,00 kuna koji se u skladu sa Uredbom o poslovanju neprofitnih organizacija prenosi u poslovnu 2015. godinu kao višak prihoda iz prethodnih razdoblja.

Clanovi Nadzornog odbora SSKH jednoglasno su prihvatili Izvješce o financijskom poslovanju SSKH od 1. 1. do 31. 12. 2014. godine i upucuju ga Izvršnom i Glavnom odboru SSKH na usvajanje.


Ad 2. Prijedlog plana poslovanja SSKH od 1. 1. do 31. 12. 2015. godine

Uvodno izlaganje o prijedlogu plana poslovanja za 2015. godinu podnio je Franjo Mandir. U uvodnom izlaganju je izložio Plan poslovanja za 2015. godinu koji se temelji na opcem ekonomskom stanju privrede, ekonomskom položaju naših podružnica, ekonomskim kretanjima u privredi te procjeni ostvarenja u 2015. godini. Plan prihoda u 2015. ocekuje se u manjim velicinama koje su ostvarene u prethodnoj 2014 godini. Istaknuo je da smo tokom 2014. godine imali manji prihod od clanarine u odnosu na Plan u iznosu 208.492,00 kn zbog izdvajanja nekomunalnih djelatnosti. Samim tim se smanjio broj clanova, a time i prihod sa osnova clanarine, što ce se odraziti na ostvarenje ukupnog prihoda u 2015. godini.

Plan rada Sindikata SSKH kreiran je na bazi ostvarenja UP i potrebi redovnog obavljanje sindikalnih zadataka u 2015 godini.

Nakon kratke rasprave i tumacenja Prijedloga plana predsjednica Vesnica Bušic kratko se osvrnula na Prijedlog plana poslovanja SSKH za ovu godinu te naglasila da je plan ostvariv te da ga treba u zadanim velicinama prihvatiti.

Clanovi Nadzornog odbora SSKH jednoglasno su prihvatili Prijedlog plana poslovanja SSKH od 1. 1. do 31. 12. 2015. godine i uputili ga Izvršnom i Glavnom odboru SSKH na usvajanje.

Nije bilo pitanja i prijedloga.


Sjednica je završila s radom u 13:30 sati.


Zapisnik sastavila:                                                                            Predsjednica Nadzornog odbora:
Ivana Šmuljić                                                                                      Vesnica Bušic


aktivnosti

 


Zlatarska ulica br. 14, 10000 Zagreb, tel: +385 1 / 46 55 716, tel/fax: +385 1 / 46 55 003, e-mail: sskh@zg.t-com.hr, web: http://www.sskh.hr