SSKH logo
Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske
AUTONOMOUS TRADE UNION OF WORKERS IN PUBLIC UTILITIES AND RELATED SERVICES OF CROATIA
english
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI


Broj: 360/14., Zagreb, 12. prosinca 2014. godine

Skraceni zapisnik

2. sjednice Glavnog odbora SSKH
održane u petak, 12. prosinca 2014. godine u Zagrebu, sjedištu SSKH, Zlatarska 14 s pocetkom u 10:30 sati


PRISUTNI CLANOVI GLAVNOG ODBORA: Bacic Nenad, Božic Vladimir, Đuzel Anita, Franov Nikša, Gombarovic Davorin, Gotal Davor, Grguric Nino, Hamedovic Ljiljana, Ivandic Zdravko, Ivkovic Mara, Kokot Andrej, Kovacevic Baldo, Kuntin Damir, Maršanic Robert, Maslic Marko, Ostojic Nikola, Petrovic Mutavdžija Antonija, Pisk Stjepan, Požar Jasna, Prpic Tomislav, Puhek Branimir, Rastovcan Dario, Sandrini Davor, Scomersich Nives, Stoilkovic Zdravko, Šupe Branimir, Vlašic Jakovcic Bruna i Zadravec Vladimir.

ODSUTAN CLAN GLAVNOG ODBORA: Zdravko Halambek.

OSTALI NAZOCNI: Mladen Novosel, predsjednik SSSH, Boris Feis, izvršni tajnik SSSH za ekonomska i financijska pitanja (sjednici se prikljucio u 11:05 sati), Radovan Tadej, tajnik SSKH i Ivana Šmuljic, administrativna radnica SSKH.

Sjednicu je otvorio Marko Maslic, predsjednik SSKH te pozdravio sve nazocne uz konstataciju da se danas konstituirala Statutarna komisija te Nadzorni odbor SSKH.

Na prijedlog predsjednika Marka Maslica, a uz dopunu Branimira Šupe, Glavni odbor SSKH je sa vecinom glasova usvojio sljedeci

dnevni red:

•  Usvajanje zapisnika sa 1. konstituirajuce sjednice Glavnog odbora SSKH održane 17. listopada 2014. godine;
•  Aktualno stanje u SSKH;
•  Donošenje Odluke o privremenom financiranju SSKH od 1. sijecnja do 31. ožujka 2015. godine;
•  Pitanja, prijedlozi i informacije.


Ad. 1. Usvajanje zapisnika sa 1. konstituirajuce sjednice Glavnog odbora SSKH održane 17. listopada 2014. godine

Skraceni zapisnik 1. konstituirajuce sjednice Glavnog odbora SSKH od 17. listopada 2014. godine jednoglasno je usvojen.


Ad. 2. Aktualno stanje u SSKH

Branimir Šupe je zamolio sve nazocne, posebno se osvrcuci na održanu Skupštinu SSKH u Solarisu Šibenik, da se sve nesuglasice kažu otoreno, a ne po kuloarima. Istaknuo je da je ovo jak Sindikat, i da je zadatak svih povjerenika i clanova tijela SSKH jasan, a ne ispunjenje vlastitih ambicija. Takoder je zamolio predsjednika da se Glavni odbor SSKH održava 4 puta godišnje, a ne samo za božicne i uskrsne blagdane.

Marko Maslic je naglasio da se prema svim županijskim povjerenicima uputio dopis o obvezi dostavljanja zakljucenih kolektivnih ugovora u našim podružnicama, posebice nakon održane Skupštine SSKH u Šibeniku, od 10. mjeseca o.g. na dalje. Istaknuo je da sve naše podružnice ne dostavljaju financijske izvještaje, kao što se niti ne uplacuje sindikalna clanarina prema SSKH, a pojedini koji ju i uplacuju, ne izvršavaju uplatu sukladno Statutu SSKH. Takoder je napomenuo kolegi Šupi da ce se Glavni odbor sastajati po potrebi, jer bi se u protivnom moglo doživjeti održavanje sjednice radi naplate putnih troškova i dnevnica.

Mladen Novosel, predsjednik SSSH javio se za rijec po ovoj tocki. Osvrnuo se na održani Kongres SSSH, te naglasio da je SSSH najjaca sindikalna središnjica i da ce se ubuduce još više raditi na organizacijskoj strukturi SSSH. Uz kratke osvrte na novousvojene Zakone u ovoj godini, svim nazocnima je zaželio svako dobro u novoj 2015. godini.

Marko Maslic je informirao nazocne da dosadašnji tajnik Željko Slunjski odlazi u mirovinu, te da ce novi tajnik SSSH biti Boris Feis, dosadašnji izvršni tajnik SSSH za ekonomska i financijska pitanja.


Ad. 3. Donošenje Odluke o privremenom financiranju SSKH od 1. sijecnja do 31. ožujka 2015. godine

Nakon uvodnog izlaganja Marka Maslica, Branimir Šupe je zamolio da se pripremi izvještaj o razdvajanjima sindikalnih podružnica, misleci pritom na izdvajanja vodovodnih djelatnosti iz komunalnih društava, te stanje clanova prije i poslije razdvajanja. Takoder je predložio da se direktorima društva uputi dopis o uplatama sindikalne clanarine jer je Statutom propisana obveza i nacin obracuna clanarine.

Marko Maslic je procitao nazocnima dopis koji ce se uputiti upravama društva u kojima djeluju naše sindikalne podružnice, a kojim se pozivaju poslodavci na zakonsku obvezu o obracunu place, ustezanju sindikalne clanarine i uplati iste na racun SSKH.

Nakon kratke diskusije, Glavni odbor SSKH jednoglasno je donio Odluku o privremenom financiranju SSKH za prvo tromjesecje 2015. godine, koja glasi:

•  Usvaja se privremeno financiranje SSKH u razdoblju od 1. 1. do 31. 3. 2015. godine u visini ostvarenih prihoda i rashoda za isto razdoblje u 2014. godini.
•  Plan prihoda i rashoda za 2015. godinu usvojit ce se najkasnije do 31. ožujka 2015. godine.


Ad. 4. Pitanja, prijedlozi i informacije

Nakon uvodnog izlaganja Marka Maslica, Igor Pavlovic je svim nazocnima obrazložio program za 2015. godinu o održavanju seminara za povjerenike radnika zaštite na radu, sindikalne povjerenike strucnjake zaštite na radu i clanove radnickog vijeca. Naglasio je da je poslodavac obvezan osposobljavati povjerenike zaštite na radu, te je i sam seminar trošak poslodavca. Naš Sindikat bi organizirao ove seminare po županijama kako bi poslodavci imali što manji trošak smještaja, te bi na taj nacin obuhvatili podrucje cijele RH, okupili naše povjerenike i motivirali buducu clanove Sindikata da se aktiviraju u sindikalnom radu.

Informacija je kao takva prihvacena i podržava se organizacija takvih osposobljavanja.


Sjednica Glavnog odbora SSKH je završila s radom u 11,40 sati.


Zapisnik sastavila:                                                                            Predsjednik SSKH:
Ivana Šmuljić                                                                                      Marko Maslić


aktivnosti

 


Zlatarska ulica br. 14, 10000 Zagreb, tel: +385 1 / 46 55 716, tel/fax: +385 1 / 46 55 003, e-mail: sskh@zg.t-com.hr, web: http://www.sskh.hr