SSKH logo
Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske
AUTONOMOUS TRADE UNION OF WORKERS IN PUBLIC UTILITIES AND RELATED SERVICES OF CROATIA
english
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 14. sjednice Izvršnog odbora SSKH, održane 8. studenog (petak) 2013. godine s početkom u 10,00 sati
u sjedištu SSKH, Zagreb, Zlatarska 14

fotoalbum

Nazočni članovi Izvršnog odbora SSKH: Marko Maslić, Franjo Mandir, Stjepan Čuček, Nenad Bačić, Anita Đuzel, Davorin Gombarović, Zdravko Ivandić, Robert Maršanić, Bruna Vlašić Jakovčić, Vesnica Bušić, Ljiljana Hamedović, Jasna Požar

Nenazočni član Izvršnog odbora SSKH: Baldo Kovačević (op.)

Ostali nazočni: Radovan Tadej, tajnik SSKH i Ivana Šmuljić, administrativna radnica

Predsjednik SSKH Marko Maslić je otvorio 14. sjednicu Izvršnog odbora SSKH.
Utvrđen je kvorum od 12 glasova od ukupno 13 glasova članova Izvršnog odbora SSKH.
Natpolovična većina je 7 glasova.
Na prijedlog predsjednika SSKH Marka Maslića, Izvršni odbor SSKH je jednoglasno usvojio sljedeći

d n e v n i   r e d :

  1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 13. sjednice Izvršnog odbora održane 28.lipnja 2013. godine (zapisnik dostavljen ranije);
  2. Donošenje Odluke o održavanju izbornih skupština u podružnicama SSKH (izvjestitelj: Marko Maslić, predsjednik SSKH);
  3. Donošenje Odluke o izborima županijskih povjerenika SSKH i gradskog povjerenika SSKH za Grad Zagreb (izvjetitelj: Marko Maslić, predsjednik SSKH);
  4. Donošenje odluke o nabavci promidžbenog materijala (izvjestitelj: Marko Maslić, predsjednik SSKH);
  5. Priprema za 8. sjednicu Glavnog odbora SSKH u mjesecu prosincu 2013. godine (izvjestitelj: Marko Maslić, predsjednik SSKH);
  6. Pitanja, prijedlozi, informacije.

Ad. 1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 13. sjednice Izvršnog odbora održane 28. lipnja 2013. godine

Izvršni odbor SSKH je jednoglasno usvojio skraćeni zapisnik sa 13. sjednice Izvršnog odbora SSKH od 28. lipnja  2013. godine.

Ad. 2. Donošenje Odluke o održavanju izbornih skupština u podružnicama SSKH

Nakon uvodnog izlaganja Marka Maslića i rasprave u kojoj je sudjelovao Franjo Mandir, Izvršni odbor SSKH jednoglasno je donio sljedeću ODLUKU o održavanju izbornih skupština u podružnicama SSKH:

1. Izbori u svim sindikalnim podružnicama SSKH provest će se u razdoblju od 13. siječnja 2014. do 31. ožujka 2014. godine.
2. Izuzetno, one sindikalne podružnice koje su provele izbore 6 mjeseci prije donošenja ove Odluke nisu dužne organizirati izbornu sindikalnu skupštinu i provesti postupak izbora.
3. Sve podružnice SSKH koje broje više od 50 članova, dužne su poziv za održavanje izborne skupštine dostaviti u Ured SSKH, a predsjednik SSKH je ovlašten istoj prisustovati ili uputiti svoga izaslanika. Za one podružnice koje broje više od 50 članova, a ne postupe na naprijed navedeni način, smatrat će se da nisu provele izbore te će njihove izvanredne  izborne skupštine sazvati Predsjednik  SSKH (čl. 24. st. 4. Statuta SSKH).
4. Sve podružnice dužne su dostaviti izbornu dokumentaciju u Ured SSKH odmah nakon održavanja izborne skupštine, a najkasnije u roku od sedam dana.
5. Zadužuju se glavni povjerenici i povjereništva podružnica SSKH za provedbu ove Odluke.
6. Zadužuje se tajnik SSKH za dostavu cjelokupne izborne dokumentacije svim podružnicama SSKH.

Ad. 3. Donošenje Odluke o izborima županijskih povjerenika SSKH i gradskog  povjerenika SSKH za Grad Zagreb

Nakon uvodnog izlaganja Marka Maslića, Izvršni odbor SSKH jednoglasno je donio sljedeću ODLUKU o izborima županijskih povjerenika SSKH i gradskog povjerenika SSKH za Grad Zagreb:

1. Izbori u svim županijskim povjereništvima i Gradskom povjereništvu Grada Zagreba za izbor županijskih povjerenika SSKH i gradskog povjerenika SSKH Grada Zagreba provest će se u razdoblju od 15. travnja 2014. do 15. lipnja 2014. godine.
2. Za sazivanje  izbornih sjednica županijskih i gradskog povjereništva Grada Zagreba zaduženi su dosadašnji županijski povjerenici SSKH i gradski povjerenik SSKH za Grad Zagreb.
3. U onim županijama u kojima SSKH nema županijskog povjerenika, sjednice će pripremiti i sazvati Izvršni odbor SSKH.
4. Svi županijski povjerenici SSKH i gradski povjerenik SSKH za Grad Zagreb dužni su o izbornoj sjednici županijskog ili gradskog povjereništva  obavijestiti Izvršni odbor, a istoj je ovlašten prisustvovati predsjednik SSKH ili osoba koju predsjednik ovlasti.
5. Ako pojedini županijski povjerenici SSKH ili gradski povjerenik SSKH za Grad Zagreb ne postupe na način kako je utvrđeno ovom Odlukom, tada će izborne sjednice županijskih ili gradskih povjereništava sazvati Izvršni odbor SSKH (članak 36. st. 5. Statuta SSKH).

Ad. 4. Donošenje odluke o nabavci promidžbenog materijala

Na prijedlog Marka Maslića, Izvršni odbor SSKH jednoglasno je donio Odluku o nabavci promidžbenog materijala, i to kalendara, rokovnika, kemijskih olovaka i planera.

Ad. 5. Priprema za 8. sjednicu Glavnog odbora SSKH u mjesecu prosincu 2013. godine

Marko Maslić naglasio je da se na sljedećoj sjednici Glavnog odbora SSKH donosi Odluka o privremenom financiranju za 1.-3. 2014., te da bi se Skupština SSKH održala u Zagrebu, a susreti u posebnom terminu, a radi cjelokupne organizacije oba događaja.
Radovan Tadej je informirao prisutne da se na sljedećoj sjednici Glavnog odbora donosi Odluka kojom se ovlašćuje Izvršni odbor  za donošenje posebnih odluka koje se tiču sazivanja, organiziranja i provedbe Skupštine SSKH.
Izvršni odbor SSKH donio je zaključak da se sljedeća sjednica Glavnog odbora SSKH održi 13. prosinca 2013. godine u Zagrebu, prostorijama SSKH s početkom u 10,00 sati.

Ad. 6. Pitanja, prijedlozi, informacije

Marko Maslić je informirao nazočne o održanom sastanku 7 granskih sindikata 7.11.2013. g. i sjednici Predsjedništva VSSSH koja se treba održati 14. studenog 2013. godine. Glavna tema je reorganizacija SSSH. Naš je Sindikat prije nekoliko godina dao svoj prijedlog o ustroju i načinu rada SSSH, te ćemo se nadalje držati naših stavova, a nikako nećemo podilaziti zahtjevima predsjednika SSSH i određenih granskih sindikata koji imaju financijskih poteškoća u svom radu zbog viška zaposlenih.

Drugih informacija nije bilo.

Sjednica je završila s radom u 11:10 sati.

Zapisnik pripremila:                                                                          Predsjednik SSKH:
Ivana Šmuljić                                                                                      Marko Maslić

U Zagrebu, 8. studenog 2013.


aktivnosti

 


Zlatarska ulica br. 14, 10000 Zagreb, tel: +385 1 / 46 55 716, tel/fax: +385 1 / 46 55 003, e-mail: sskh@zg.t-com.hr, web: http://www.sskh.hr