SSKH  
Samostalni sindikat radnika
u komunalnim i srodnim
djelatnostima Hrvatske
 
 
 
 
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI

Broj: 108/2017.  Zagreb, 8. prosinca 2017. godine

SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 13. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane u petak, 8. prosinca 2017. godine
u Zagrebu, Zlatarska 14, s početkom u 9:30 sati

fotoalbum

PRISUTNI ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA: Maslić Marko, Bačić Nenad, Đuzel Anita, Gotal Davor, Hamedović Ljiljana, Ivandić Zdravko, Kovačević Baldo, Maršanić Robert, Pisk Stjepan, Požar Jasna, Vlašić Jakovčić Bruna i Zadravec Vladimir.

ODSUTNA: Petrović Mudavdžija Antonija (ispričala nedolazak).

OSTALI PRISUTNI: Radovan Tadej, tajnik SSKH, Mladen Novosel, predsjednik SSSH i Boris Feis, tajnik SSSH.

Sjednicu je otvorio Marko Maslić, predsjednik SSKH, utvrdio broj nazočnih članova Izvršnog odbora te pozdravio prisutne.

Za sjednicu je predložen sljedeći

Dnevni red:

 • Usvajanje skraćenog zapisnika sa 12. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane 28. rujna 2017. godine u Trpnju (zapisnik dostavljen ranije);
 • Raspisivanje izbora u SSKH u 2018. godini;
 • Donošenje odluke o izboru Inventurne komisije SSKH;
 • Pitanja, prijedlozi, informacije.

Predloženi dnevni red  je  jednoglasno usvojen.

Ad. 1.  Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Izvršnog odbora SSKH održane 28. rujna  2017.  godine

Izvršni odbor jednoglasno je usvojio skraćeni zapisnik sa 12. sjednice Izvršnog odbora SSKH u Trpnju, održane 28. rujna 2017. godine.

Ad.2. Raspisivanje izbora u SSKH u 2018. godini:

 •  Donošenje Odluke o održavanju izbornih skupština u podružnicama SSKH

Predsjednik Marko Maslić u uvodu se osvrnuo na izbornu 2018. godinu i na izbore u podružnicama SSKH. Tajnik Radovan Tadej iscrpnije je pojasnio održavanje izbornih skupština u podružnicama SSKH.
Nakon obrazloženja predsjednika i tajnika SSKH, Izvršni odbor SSKH jednoglasno  je donio Odluku o održavanju izbornih skupština u podružnicama SSKH:

 • Izbori u svim sindikalnim podružnicama SSKH provest će se u razdoblju od 15. siječnja 2018. do 31. ožujka 2018. godine.
 • Izuzetno, one sindikalne podružnice koje su provele izbore 6 mjeseci prije donošenja ove Odluke nisu dužne organizirati izbornu sindikalnu skupštinu i provesti postupak izbora.
 • Sve podružnice SSKH koje broje više od 50 članova, dužne su poziv za održavanje izborne skupštine dostaviti u Ured SSKH, a predsjednik SSKH je ovlašten istoj prisustovati ili uputiti svoga izaslanika. Za one podružnice koje broje više od 50 članova, a ne postupe na naprijed navedeni način, smatrat će se da nisu provele izbore te će njihove izvanredne izborne skupštine sazvati predsjednik SSKH (čl. 24. st. 4. Statuta SSKH).
 • Sve podružnice dužne su dostaviti izbornu dokumentaciju u Ured SSKH odmah nakon održavanja izborne skupštine, a najkasnije u roku od sedam dana.
 • Zadužuju se glavni povjerenici i povjereništva podružnica SSKH za provedbu ove Odluke.
 • Zadužuje se tajnik SSKH za dostavu cjelokupne izborne dokumentacije svim podružnicama SSKH.
 • Odluka o izborima županijskih povjerenika SSKH i gradskog povjerenika SSKH za Grad Zagreb

Predsjednik Marko Maslić i tajnik Radovan Tadej upoznali su članove Izvršnog odbora  o izborima županijskih povjerenika SSKH i gradskog  povjerenika SSKH za Grad Zagreb u 2018. godini.
Nakon podnesenih obrazloženja predsjednika i tajnika SSKH, Izvršni odbor SSKH jednoglasno je donio Odluku o izborima županijskih povjerenika SSKH i gradskog povjrenika SSKH za Grad Zagreb:
1. Izbori u svim županijskim povjereništvima i Gradskom povjereništvu Grada Zagreba za izbor županijskih povjerenika SSKH i gradskog povjerenika SSKH Grada Zagreba provest će se u razdoblju od 15. travnja 2018. do 15. lipnja 2018. godine.
2. Za sazivanje  izbornih sjednica županijskih i gradskog povjereništva Grada Zagreba zaduženi su dosadašnji županijski povjerenici SSKH i gradski povjerenik SSKH za Grad Zagreb, uz prethodni dogovor s Uredom SSKH.
3. U onim županijama u kojima SSKH nema županijskog povjerenika, sjednice će pripremiti i sazvati Izvršni odbor SSKH.
4. Svi županijski povjerenici SSKH i gradski povjerenik SSKH za Grad Zagreb dužni su o izbornoj sjednici županijskog ili gradskog povjereništva  obavijestiti Izvršni odbor, a istoj je ovlašten prisustvovati predsjednik SSKH ili osoba koju predsjednik ovlasti.
5. Ako pojedini županijski povjerenici SSKH ili gradski povjerenik SSKH za Grad Zagreb ne postupe na način kako je utvrđeno ovom Odlukom, tada će izborne sjednice županijskih ili gradskih povjereništava sazvati Izvršni odbor SSKH (članak 36. st. 5. Statuta SSKH).

Ad. 3.  Donošenje Odluke o izboru Inventurne komisije SSKH

Izvršni odbor SSKH jednoglasno je donio Odluku  o izboru Inventurne komisije SSKH.  U Inventurnu komisiju  SSKH  imenuje se:

 • Zdravko Ivandić, predsjednik,
 • Dario Rastovčan, član i
 • Igor Pavlović, član.

Ad. 4. Pitanja, prijedlozi, informacije:

 • Ugovor o organiziranju XIV. Susreta sindikalnih povjerenika SSKH

Predsjednik Marko Maslić upoznao je prisutne članove Izvršnog odbora o održavanju XIV. Susreta sindikalnih povjerenika koji će se održati u Koprivnici  od 28. – 30. rujna 2018. godine. U skladu s tim pripremljen je  Prijedlog ugovora  SSKH s Hotelom Podravina iz Koprivnice koji je podijeljen članovima  prije početka sjednice. Nakon rasprave donijet je jednoglasno sljedeći zaključak:

 • XIV. Susreti sindikalnih povjerenika održat će se od 28.-30. rujna 2018. godine u Koprivnici;
 • Prihvaća se odredba Prijedloga ugovora o organiziranju XIV. Susreta između Hotela Podravina i SSKH. Prijedlog ugovora proslijedit će se Hotelu Podravina na zaključenje, a isti se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.
 • Izvršni odbor SSKH jednoglasno je donio sljedeću Odluku:

Od strane podružnice SSKH Nasadi d.o.o. Zadar zaprimljena je zamolba za davanje financijske pomoći za četvroricu članova sindikata podružnice koji su na dugotrajnom bolovanju. No, zamolbi nije moguće udovoljiti jer u financijskom planu poslovanja Ureda SSKH za ovu godinu nisu predviđena sredstva za ovu namjenu. Osim toga podružnice u našem Sindikatu ubiru polovicu članarine i iz tih sredstava bi se trebale financirate takve aktivnosti.
Iz naprijed navedenih razloga,  jednoglasno je donijet zaključak da se odbija zamolba podružnice Nasadi d.o.o. Zadar za isplatu pomoći radnicima radi dugotrajnog bolovanja.

Sjednica je završila s radom u 10:30  sati.


Zapisnik pripremila:                                                                          Predsjednik SSKH:
Dragana Tresk                                                                                   Marko Maslić


aktivnosti

 

 
Statut i tijela
Statut SSKH
Statutarna tijela SSKH su Skupština, Glavni odbor, Izvršni odbor, Statutarna komisija i Nadzorni odbor
Više...
 
Kolektivni ugovori
Podružnice
Prikaz trgovačkih društava u kojima djeluju podružnice SSKH i u kojima je potpisan kolektivni ugovor
Više...
 
Pristupnica
Učlanite se
Online pristupnica - otvori
PDF - preuzmi
MS Word - preuzmi
OpenOffice - preuzmi

Više...
 
Pogodnosti
Za članove
Popusti u trgovinama, prijevozu, ugostiteljstvu, turizmu, bankarstvu, osiguranju...
Više...
 
English pages
Contact us
English
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
 
ZAKON O RADU KORISNI LINKOVI
PRATITE NAS
Koronavirus - važne informacije
Sindikalni povjerenik i predstavnik
Sklapanje ugovora o radu
Radno vrijeme, stanka i naknada plaća
Sigurnost i zaštita zdravlja na radu
Prestanak ugovora o radu
Savez samostalnih sindikata Hrvatske
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava,...
Rad po mjeri čovjeka - prava na radu
Besplatna pravna pomoć za članove
Kolektivni ugovori i pregovaranje
Narodne novine
Na našim mrežnim stranicama pratite aktualna sindikalna događanja, novosti u pogodnostima za članove našeg sindikata, novosti iz područja zakonodavstva i druge aktualne vijesti.
Više...
 
         
         
         
 
SSKH, Zlatarska 14, 10000 Zagreb, tel: +38514655716, tel/fax: +38514655003, sskh@zg.t-com.hr