SSKH  
Samostalni sindikat radnika
u komunalnim i srodnim
djelatnostima Hrvatske
 
 
 
 
 

 

TEKUĆE AKTIVNOSTI

SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 10. sjednice Izvršnog
odbora SSKH, održane 19. listopada (petak) 2012. godine s početkom u 12:00 sati u Opatiji
Broj: 112/2012.

Nazočni članovi Izvršnog odbora SSKH: Marko Maslić, Franjo Mandir, Stjepan Čuček,  Davorin Gombarović, Zdravko Ivandić, Robert Maršanić, Baldo Kovačević, Bruna Vlašić Jakovčić, Vesnica Bušić, Ljiljana Hamedović, Jasna Požar

Opravdano odsutni: Anita Đuzel, Nenad Bačić

Ostali nazočni: Radovan Tadej, tajnik SSKH, Dragana Tresk, administrativna radnica

Sjednicu je otvorio i sjednicom predsjedao Marko Maslić, predsjednik SSKH. Na prijedlog predsjednika, članovi Izvršnog odbora SSKH jednoglasno su usvojili predloženi  

d n e v n i   r e d :

 • Usvajanje skraćenog zapisnika sa 9. sjednice Izvršnog odbora održane 1. lipnja  2012. Godine.
 • Donošenje Poslovnika o isplatama sindikalne pomoći.
 • Financijsko izvješće za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2012. godine.
 • Žalba Rosande Maškarić na odluku o isključenju iz SSKH.
 • Brisanje podružnica.
 • Nabavka kalendara, rokovnika i olovaka za božićno-nogodišnje blagdane.
 • Održavanje završne sjednice Izvršnog i Glavnog odbora u ovoj kalendarskoj godini.
 • Pitanja, prijedlozi i informacije.

Ad 0) Usvajanje skraćenog zapisnika sa  9. sjednice Izvršnog odbora održane 1. lipnja 2012. godine

Izvršni odbor SSKH je jednoglasno usvojio skraćeni zapisnik sa 9. sjednice Izvršnog odbora SSKH od 12. lipnja  2011. godine.

Ad 1) Donošenje Poslovnika o isplatama sindikalne pomoći

Predsjednik je obrazložio donošenje Poslovnika o isplatama sindikalne pomoći te o potrebi da se jedinstveno uredi Poslovnikom ostvarivanje prava članova SSKH na sindikalnu pomoć koja se isplaćuje od strane Sindikata.

Baldo Kovačević predložio je da se Poslovnik nadopuni točkom u kojoj su sve  sindikalne podružnice dužne napraviti i predati svoje poslovnike o isplatama sindikalne pomoći.

Tajnik Radovan Tadej je predložio nadopunu članka u kojem bi podružnice temeljem svoga poslovnika isplaćivale sindikalne pomoći te ih dostavljale Sindikatu.

Nakon usuglašavanja prijedloga u raspravi jednoglasno je usvojen Poslovnik o isplatama sindikalne pomoći uz naznačenu predloženu dopunu. Isti se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio i to kako slijedi:

Izvršni odbor SSKH je na 10. sjednici  održanoj 19. listopada 2012. godine,  na osnovu odredbi čl. 48. podstavak 5. i čl. 75.  Statuta SSKH te čl. 15. st. 1. i čl. 18. Pravilnika o financiranju i financijsko-materijalnom poslovanju sindikalnih podružnica i tijela SSKH, donio sljedeći

P O S L O V N I K
o isplatama sindikalne pomoći članovima SSKH

Članak 1.
Ovim Poslovnikom utvrđuje se ostvarivanje prava članova SSKH (u daljnjem tekstu: Sindikat)  na sindikalnu pomoć koja se isplaćuje od strane Sindikata.

Članak 2.
Članovi Sindikata ne mogu pojedinačno ostvarivati pravo na sindikalnu pomoć u Sindikatu.
Za dodjelu pojedinačne sindikalne pomoći je nadležna sindikalna podružnica i to iz sredstava članarine koji ostaju na raspolaganju sindikalnoj podružnici (50% od ubrane članarine).

Članak 3.
Sindikalne podružnice SSKH, da bi mogle isplaćivati sindikalne pomoći, moraju donijeti svoje pravilnike o načinu i uvjetima isplata sindikalne pomoći. Isplata sindikalne pomoći onih podružnica koje nemaju svoj pravilnik o načinu i uvjetima isplate sindikalne pomoći nije  dozvoljena.

Članak 4.
Pravo na jednokratnu sindikalnu pomoć ostvaruju članovi Sindikata u onim podružnicama koje djeluju u društvima u kojima plaća nije isplaćena kontinuirano 3 mjeseca uz uvjet da je pokrenut postupak za štrajk ili je pokrenut stečajni postupak.

Članak 5.
Pravo na sindikalnu pomoć ostvaruju svi članovi podružnice iz čl. 3. u jednakim iznosima.

Članak 6.
Pravo na ovu sindikalnu pomoć nemaju članovi sindikalne podružnice koja ne uplaćuje ili neredovito uplaćuje na račun Sindikata pripadajući dio članarine.

Članak 7.
O visini isplate sindikalne pomoći članovima podružnice odlučuje Izvršni odbor Sindikata, sukladno financijskom planu i poslovanju Sindikata.

Članak 8.
Sindikalna podružnica čiji su članovi dobili pomoć iz čl. 3. ovoga Poslovnika ostvaruje ovo pravo jednom i više ju ne može dobiti drugi put, bez obzira na stanje u društvu i broj neisplaćenih plaća.

Članak 9.
Pri odlučivanju o isplati pomoći (čl. 6. ovoga Poslovnika), Izvršni odbor Sindikata može donijeti i odluku o neisplati iste, bez obzira na ispunjavanje svih uvjeta iz ovog Poslovnika, ako bi isplata sindikalne pomoći ugrozila normalno poslovanje Sindikata i izvršavanje planiranih aktivnosti.

Članak 10.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.


Ad 2)
Financijsko izvješće za razdoblje 1. 1. – 30. 6. 2012. godine

Potpredsjednik Franjo Mandir upoznao je članove Izvršnog odbora da su prihodi i rashodi, prema poslovnim knjigama, vođeni u skladu s pozitivnim propisima neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. 1. do 30. 9. 2012. godine, a rezultat rada i poslovanje je iskazan kroz pozitivno poslovanje SSKH. U stavkama su nešto manji prihodi što je u okviru očekivanja obzirom na na manje poteškoće koje smo i očekivali u gospodarstvu, ali i u prikazivanju zbirnih elemenata po stavkama, ali kada bi se one rasčlanjivale pojedinačno izgledalo bi to puno pozitivnije. Godinu ćemo pozitivno završiti kao što je to bilo i do sada.

Članovi Izvršnog odbora jednoglasno su  prihvatili Informaciju o financijskom izvješću za razdoblje 1. 1. do 30. 6. 2012. godine.

Ad 3) Žalba Rosande Maškarić na odluku o isključenju iz SSKH

Baldo Kovačević, županijski povjerenik SSKH za Dubrovačko-neretvansku županiju  informirao je prisutne o žalbi gđe Rosande Maškarić  na odluku Povjerenstva podružnice SSKH Vodovod Dubrovnik d.o.o. o isključenju iz sindikata od 24. 8. 2012. godine s obrazloženjem da je gđa Maškarić svojim učestalim ogovaranjem, širenjem neistina i podmetanjima nanosila veliku štetu ugledu sindikalne podružnice. Navedenim svojim postupanjem narušila je ugled kako podružnice  tako i cjelokupnog Sindikata SSKH. 

Nakon podnesene informacije članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili obrazloženje o isključenju Rosande Maškarić iz podružnice Vodovod Dubrovnik d.o.o. te odbili njezinu žalbu protiv odluke o isključenju, kao neosnovanu.
 
Ad 4) Brisanje podružnica

Tajnik Radovan Tadej iznio je članovima Izvršnog odbora prijedlog za brisanjem podružnica iz registra SSKH.

Članovi Izvršnog odbora nakon podnesene informacije, jednoglasno su na osnovu odredbe čl. 50. podstavak 15. Statuta SSKH, usvojili brisanje iz registra podružnica SSKH te se donosi sljedeća

O D L U K A

Brišu se iz registra podružnica SSKH sljedeće podružnice:

 • Podružnica JU Gradski bazeni Varaždin,
 • Komunalac d.o.o. Glina,
 • Stanoing nekretnine d.o.o. Varaždin,
 • Zakmardy d.o.o. Varaždin,
 • Vodovod Brač d.o.o. Supetar,
 • Hortikultura d.d. Zagreb.

Ad-5) Nabavka kalendara, rokovnika i olovaka za božićno-novogdišnje blagdane

Franjo Mandir, potpredsjednik, obavijestio je članove Izvršnog odbora o već planiranim financijskim sredstvima za ovu godinu koji se odnose na  nabavku kalendara, rokovnika i olovaka.

Prihvaća se informacija o nabavci kalendara, rokovnika i olovaka za božićno-novogodišnje blagdane te prijedlog Balde Kovačevića da sindikalne podružnice za svoje potrebe jave koji broj rokovnika i kalendara naručuju.

Ad 6) Održavanje završne sjednice Izvršnog i Glavnog odbora u ovoj kalendarskoj godini

Završna sjednica Izvršnog i Glavnog odbora SSKH održat će se sredinom mjeseca prosinca 2012. godine te će se o točnom datumu na vrijeme obavijestiti članovi istog tijela.

Ad 7) Pitanja, prijedlozi i informacije

Predsjednik je kratko informirao članove Izvršnog odbora o Zakonu o vodama te što je do sada napravljeno u Ministarstvu poljoprivredevezano uz taj Zakon. Naglasio je da se još uvijek čeka rasprava na sjednici GSV-a na kojoj bi ministar Mrsić dao obrazloženje što planiraju do 1. 1. 2013. godine te će sve dobivene informacije vezano uz ovu problematiku  bit proslijeđene članovima Izvršnog odbora.

Na kraju sjednice predsjednik je poželio ugodan boravak i lijep provod svim sudionicima 8. Susreta sindikalnih povjerenika u Opatiji.

Sjednica je završila s radom u 13:15 sati.

Zapisnik pripremila:                                                                          Predsjednik SSKH:
   Dragana Tresk                                                                                    Marko Maslić

U Zagrebu, 19. listopada 2012.


aktivnosti

 

 
Statut i tijela
Statut SSKH
Statutarna tijela SSKH su Skupština, Glavni odbor, Izvršni odbor, Statutarna komisija i Nadzorni odbor
Više...
 
Kolektivni ugovori
Podružnice
Prikaz trgovačkih društava u kojima djeluju podružnice SSKH i u kojima je potpisan kolektivni ugovor
Više...
 
Pristupnica
Učlanite se
Online pristupnica - otvori
PDF - preuzmi
MS Word - preuzmi
OpenOffice - preuzmi

Više...
 
Pogodnosti
Za članove
Popusti u trgovinama, prijevozu, ugostiteljstvu, turizmu, bankarstvu, osiguranju...
Više...
 
English pages
Contact us
English
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
 
ZAKON O RADU KORISNI LINKOVI
PRATITE NAS
Koronavirus - važne informacije
Sindikalni povjerenik i predstavnik
Sklapanje ugovora o radu
Radno vrijeme, stanka i naknada plaća
Sigurnost i zaštita zdravlja na radu
Prestanak ugovora o radu
Savez samostalnih sindikata Hrvatske
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava,...
Rad po mjeri čovjeka - prava na radu
Besplatna pravna pomoć za članove
Kolektivni ugovori i pregovaranje
Narodne novine
Na našim mrežnim stranicama pratite aktualna sindikalna događanja, novosti u pogodnostima za članove našeg sindikata, novosti iz područja zakonodavstva i druge aktualne vijesti.
Više...
 
         
         
         
 
SSKH, Zlatarska 14, 10000 Zagreb, tel: +38514655716, tel/fax: +38514655003, sskh@zg.t-com.hr